30 september 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 29 september 2016

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 29 september 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Utdelning av nämndens kvalitetspris år 2016

2016 års kvalitetspris delades ut till:

  • Anhörigstödet, 20 000 kronor
  • Rehabenheten, 10 000 kronor
  • Arkivgruppen, 10 000 kronor
  • Marika Godhe Andersson, 5 000 kronor

Priset ska användas till ändamål som främjar gruppens eller individens arbete och får i första hand användas för aktiviteter inom Katrineholms kommuns gränser.

Yttrande över remiss av motion om avskaffande av delade turer

Utifrån bakgrunden att kommunen nu genomför rätten till heltid för alla medarbetare, bedömer vård- och omsorgsförvaltningen att detta förändringsarbete primärt bör få ta tid och resurser i anspråk, varvid ett avskaffande av delade turer får bli nästa ställningstagande.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår att motionen ska avslås.

Yttrande över remiss av motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Av vård- och omsorgsförvaltningens bedömning framgår bl.a. att det finns ett generellt värde i att lyfta fram frågan om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, enligt motionens intentioner. Personer som är våldsutsatta kan behöva ha kontakt med och få insatser från flera olika aktörer och samverkan mellan olika aktörer är av stor betydelse i detta avseende. Frågan är relevant utifrån ett jämställdhets- och folkhälsoperspektiv, tillgänglighet samt barnkonventionens intentioner. Det går dock att ifrågasätta om det är Katrineholms kommun som ska vara initiativtagare och drivande till detta.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Yttrande över remissen Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Nämnden ställde sig bakom förslaget till Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun.

Utvärdering av införandet av ICF i stödet till äldre

Nämnden beslutade att lägga utvärderingen till protokollet och att kontinuerliga rapporter om hur arbetet med införandet fortskrider ska lämnas till nämnden.

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport perioden januari-augusti 2016

Prognosen för 2016 visar att vård- och omsorgsförvaltningen kommer att lämna en negativ prognos på - 2 miljoner kronor i avvikelse mot budget.

Val av kontaktpolitiker

Suzanne Larsson (SD) valdes som ny kontaktpolitiker för Strandgården efter Björne Dobrowoski (SD) som slutat i nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*