29 januari 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 28 januari 2016

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 januari 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2015

Nämnden ska en gång per kvartal rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut. Rapport ska lämnas Inspektionen för vård och omsorg, revisorerna och kommunfullmäktige.

Vid fjärde kvartalets rapportering fanns totalt 18 ej verkställda beslut:

  • Äldreomsorg – särskilt boende 15 beslut
  • Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 3 beslut.

Av de 15 ej verkställda besluten avseende särskilt boende så var 12 beslut verkställda vid rapporteringstillfället och 1 ska verkställas den 1 februari 2016.

Ägarbyte Din Hemvård & Service BCK AB

Birgitta Lundström, ägare av Din Hemvård & Service BCK AB, har beslutat sig för att sälja sitt företag till V.O.S Holding AB.

Nämnden beslutade att godkänna V.O.S Holding AB som ny ägare av Din Hemvård & Service BCK AB.
Nämnden godkände Susanne Svenman, Jim Merkell och Birgitta Lundström som verksamhetsansvariga.

Yttrande över motion om "Rätten till vinden i håret"

Lilli Márton (MP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken "Rätten till vind i håret". Motionen lyfter exempel om Köpenhamn och några städer i södra Sverige där ett antal anpassade el-assisterade lastcyklar införskaffats och där volontärer kan få använda dessa till att skjutsa äldre personer.

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att motionen ska anses vara besvarad då förvaltningen redan har två elcyklar. Några ekonomiska förutsättningar för ytterligare inköp och service av elcyklar finns inte idag.

Revidering av riktlinje för avvikelsehantering inom vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen har gjort en översyn av gällande riktlinje.
Nämnden godkände förslaget till revidering.

Nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen 2015

Förvaltningen har gjort en tillsyn nattetid enligt gällande internkontrollplan. Vid tillsynen besöktes nattpersonalen på två gruppbostäder LSS, en servicebostad neuropsykiatri, två korttidsboenden för barn och unga, korttidsboendet på Lövåsgården, sex vård/demensboenden, två servicehus samt nattpatrull.

Fokus för årets tillsyn var

  • larm och begränsningsåtgärder och samtycken därtill
  • kommunikation och dokumentation som uppföljning av införandet av det nya verksamhetssystemet
  • kunskap om stöd- och ledningsrutinerna samt systematiskt brandskyddsarbete.

Tillsynen har resulterat i en rapport.

Nämnden beslutade att överlämna rapporten till utföraravdelningen för åtgärder.
En återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder ska lämnas till nämnden i juni 2016.

Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Nämnden godkände förvaltningens förslag till revidering av delegationsordningen.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*