3 juni 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 2 juni 2016

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 juni 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Lägesbeskrivning, utmaningar och planeringsunderlag för funktionshinderområdet (Case 2030)

Förvaltningen har tagit fram en rapport för att kunna möta utmaningar och kunna utveckla funktionshinderområdet. Dokument innehåller lägesbeskrivning, analys av framtida behov och utmaningar för de olika grupperna.

Nämnden beslutade ge förvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med de föreslagna punkterna för utvecklingsarbete utifrån det som framkommit i rapporten. Nämnden önskar en årlig återrapport om hur arbetet fortskrider.

Kompletterande redovisning till IVO utifrån föreläggande gällande Norrgläntan

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 18 maj 2016 begärt komplettering av redovisning gällande vidtagna åtgärder med anledning av tidigare föreläggande gällande Norrgläntan.
Förvaltningen har upprättat kompletterande redovisning.

Nämnden godkände redovisningen.

Återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder utifrån förvaltningens nattillsyn november 2015

Vård- och omsorgsförvaltningen genomförde en nattillsyn inom förvaltningen i november 2015. Tillsynen resulterade i en rapport som redovisades för nämnden den 28 januari 2016. Nämnden uppdrog då uppdrog till förvaltningen att upprätta en åtgärdsplan som skulle redovisas för nämnden den 2 juni 2016.

Nämnden godkände förvaltningens åtgärdsplan.

Redovisning av nämndens medborgardialoger och brukarråd våren 2016

Under våren 2016 har två medborgardialoger genomförts. Temat var psykisk hälsa för äldreomsorgen respektive funktionshinderområdet. Brukarråd och samråd med brukarorganisationer har också genomförts inom de olika enheterna/avdelningarna. En extra medborgardialog genomfördes gällande ombyggnationen av ny grupp- och servicebostad för personer med funktionsnedsättning.
Resultaten från medborgardialogerna, samråd med brukarorganisationer och brukarråd redovisades för vård- och omsorgsnämnden. Resultaten ska utgöra ett av underlagen för vård och omsorgsnämndens fortsatta planering och utveckling av vård och omsorg i Katrineholm.

Nämnden beslutade lägga redovisningen till protokollet. En översyn av riktlinjerna ska göras och redovisas för nämnden i december.

Inriktningsbeslut - funktionsbeskrivning för nytt äldreboende i anslutning till Strandgården

Kommunstyrelsen har uppdragit åt KFAB och vård- och omsorgsförvaltningen att projektera ett nytt äldreboende i anslutning till Strandgården. Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för utformning av program. Studiebesök har gjorts på tre äldreboenden för att få inspiration till det nya boendet. Bland annat har besök gjorts på ett helt nybyggt boende i Eskilstuna, Åbackens äldreboende.

Nämnden ställde sig bakom den övergripande inriktningen i förvaltningens funktionsbeskrivning för nytt äldreboende och översänder det till KFAB.

Uppföljning av genomförandeplaner

Vid nämndens sammanträde den 2 mars 2016 redovisades genomförd internkontroll för år 2015. I samband med detta uppdrog nämnden åt förvaltningen att lämna en uppföljning av antalet upprättade genomförandeplaner på sammanträdet den 2 juni 2016.

Nämnden beslutade lägga uppföljningen till protokollet och önskar en ytterligare uppföljning i oktober 2016.

Yttrande över motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD). I motionen yrkas "att det ska finnas plats för äldre som söker boende i ett äldreboende utifrån en medmänsklig trygghetsaspekt som i dag behöver förnyas i dom aktuella kommunala normer vid biståndsbeslut".
Förvaltningen har gjort bedömningen att trygghetsaspekten är en viktig del i biståndsbedömningen och anser att de normer som är vägledande i beslut väl följer gällande lagstiftning och praxis.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår att motionen ska anses vara besvarad.

Två anmälningar om missförhållanden enligt lex Sarah

Otillräcklig kommunikation

Det första ärendet handlar om brister i kommunikationen mellan kommunens nattpatrull och extern utförare av hemtjänst i samband med att brukaren kom hem från sjukhus. Bristen fick inga följder för brukaren eftersom denna fick det stöd och den hjälp den var beviljad.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen inte utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Därmed skickades inte ärendet vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Brister i verksamheten

Det andra ärendet gäller brister i omvårdnaden, bemötande, arbetsrutiner, dokumentation och kommunikation på en avdelning på ett särskilt boende.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna. För att snabbt förbättra verksamheten har flera åtgärder redan genomförts.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. En anmälan ska därmed skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*