2 september 2016

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 1 september 2016

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 1 september 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Mätning av nattfasta - resultatmål våren 2016

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med service- och tekniknämnden ett resultatmål att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål).

Av vårens mätning framgår att 10 äldreboenden med sammanlagt 43 avdelningar deltog i nattfastemätningen. Medelvärdet för nattfastan var 10 timmar och 59 minuter. Den längsta fastan var uppmätt till 15 timmar och 45 minuter och den kortaste till 3 timmar och 45 minuter.

Nämnden beslutade lägga mätningen av nattfastan våren 2016 till protokollet.

Rapport från brukarrevision inom socialpsykiatrins verksamheter

En brukarrevision har genomförts. Syftet har varit att få en djupare uppfattning om hur brukarna själva ser på de aktiviteter som erbjuds, vad som fungerar och vad som behöver utvecklas samt att få fler brukare med psykisk ohälsa att delta i aktiviteter.

Förvaltningen har tecknat avtal med Brukarrevisorerna Sverige för genomförande av revisionen.
Av rapporten framgår bland annat ett ökat behov av information om de verksamheter och aktiviteter som redan finns. Rapporten visar även på behov av att individanpassa vissa aktiviteter för att öka deltagandet.
Förvaltningen kommer att använda rapportens resultat i det fortsatta arbetet och vidta de åtgärder som behövs för att utveckla verksamheten.

Nämnden beslutade lägga rapporten till protokollet.

Yttrande över remissen En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över styrdokument "En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019".

Förvaltningen ger bland annat stöd till barn med funktionsnedsättning utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Där läggs stor vikt på att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över hur stödet ska utformas. Förvaltningens folkhälsoarbete tar sin utgångspunkt i de elva nationella folkhälsomålen. Det första målet berör "Delaktighet och inflytande i samhället", vilket fastslås vara en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Med detta som utgångspunkt föreslår förvaltningen att kunskapsunderlaget kompletteras med de nationella folkhälsomålen. Dessutom föreslås ett tillägg som en utmaning i styrdokumentet gällande ökad delaktighet och inflytande i samhället.

Nämnden beslutade ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ombudgetering av investeringar år 2016

Nämnden beslutade godkänna förvaltningens förslag om ombudgetering av investeringar år 2016 för inköp av diskdesinfektorer.

Förslag till höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Förvaltningen har upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget 2017-2019. I samband med detta föreslås följande höjningar:

  • avgiften för lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution höjs med1 krona/dag till 60 kronor/dag
  • avgiften för frukost i servicehusets restaurang höjs med 2 kronor/dag till 22 kronor/dag
  • avgiften för kvällsmåltid höjs med 2 kronor/dag till 30 kronor/dag.

Avgiftshöjningen motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt och att anpassa avgifter utifrån självkostnadspris

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ändra avgifterna enligt förvaltningens förslag. Ändringen föreslås gälla från den 1 januari 2017.

Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2017-2019

Förvaltningen har upprättat förslag till nämndens underlag för övergripande plan med budget 2017-2019.

Nämnden beslutade att anta det upprättade förslaget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Anmälningar enligt Lex Sarah

Två Lex-Sarahärenden behandlades som avser misstänkta stölder av pengar. Polisanmälan har gjorts. Lex-Sarah utredningarna fokuserar på vilka orsaker det kan finnas till att pengar försvinner i verksamheten. Utredningarna visar på att det är svårt att avgöra vad som hänt när en brukare saknar pengar samt att det har funnits brister i redovisningen av kontanter.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen inte är ett allvarligt missförhållande.
Därmed skickas inte ärendena vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2016

Under perioden januari-juni 2016 har sex synpunkter inkommit. Synpunkterna handlar om avslag på ansökan av insatser, avgift för utförda insatser, bristfälligt omvårdnadsarbete på särskilt boende inom äldreomsorgen, brist på personal i verksamheten, behov av lägerverksamhet inom funktionshinderområdet och larmmottagning.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2016

Nämnden beslutade att 2016 års kvalitetspris ska delas ut till:

  • Anhörigstödet, 20 000 kronor
  • Rehabenheten, 10 000 kronor
  • Arkivgruppen, 10 000 kronor
  • Marika Godhe Andersson, 5 000 kronor

Priset ska delas ut på nämndens sammanträde den 29 september 2016.

Sidansvarig: Nämndsekreterare

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*