28 oktober 2016

Vård- och omsorgsnämnden den 27 oktober 2016

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 oktober 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2016

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande nämndbeslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

  • Äldreomsorg – särskilt boende 13 (8 kvinnor, 5 män)
    (varav 7 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället)
  • Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 3 (2 kvinnor, 1 man)

Uppföljning av genomförandeplaner

Vid nämndens sammanträde den 2 juni 2016 uppdrog nämnden åt förvaltningen att lämna en uppföljning av antalet upprättade genomförandeplaner.

Nämnden beslutade att lägga uppföljningen till protokollet.

Yttrande över begäran från Inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende på Panterns äldreboende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har översänt begäran om nämndens yttrande gällande insatser enligt Socialtjänstlagen vid Panterns äldreboende.

Förvaltningen har upprättat ett yttrande till IVO med svar på frågan om hur nämnden säkerställer att bemanningen nattetid är sådan att de boendes individuella behov av insatser, trygghet och säkerhet tillgodoses.
Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och översända det som nämndens svar till IVO.

Yttrande över granskning av kompetensförsörjning - uppföljning av tidigare granskningar

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Kommunal Sektor inom PwC gjort en uppföljning på om några åtgärder har vidtagits utifrån resultatet som framkom i rapporten Komptensförsörjning och personaltäthetuppföljning.

Nämnden beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en mall och skapa struktur för vilka nyckeltal gällande personalförsörjning som ska redovisas för nämnden samt ta fram en mall och struktur för att göra riskanalyser/konsekvensbeskrivningar i samband med förändringar i resursfördelning som påverkar personaltätheten, vårdkvalitén samt hur det påverkar möjligheterna att nå uppsatta mål.
Analyserna ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden kvartals- eller tertialsvis.

Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt upphävande av demensplan för Katrineholms kommun

Nu gällande demensplan för Katrineholms kommun antogs av vård- och omsorgsnämnden i juni 2006.

Sedan 2007 finns ett Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Programmet har fastställts av Länsstyrgruppen för närvård och den Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård (NSV). Revidering har skett 2011 och 2015 utifrån Socialstyrelsens utvärdering av demensvården och nationella riktlinjer.

Nämnden beslutade att upphäva nämndens tidigare fastställda Demensplanen och att förvaltningen i fortsättningen ska följa det Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Anmälan enligt lex Sarah (brist i bemötande av anhöriga)

Händelsen handlade om att anhöriga upplevde brister i personalens bemötande i samband med att en brukare avled på ett av kommunens servicehus. Bristerna i bemötandet uppstod på grund av bristande kommunikation och på att medarbetarna inte kände till eller följde rutinerna.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande. Därmed skickas ärendet vidare till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanträdesdagar för 2017

Nämnden godkände förvaltningens förslag till sammanträdesdagar och tider för nämnden, enskilda utskottet och beredning under 2017.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*