22 april 2016

Vård- och omsorgsnämnden beslut 2016-04-21

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 21 april 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2016

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande nämndbeslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslut.
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

 • Äldreomsorg – särskilt boende 27 (20 kvinnor, 7 män)
  (varav 21 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället)
 • Omsorg till personer med funktionsnedsättning LSS 5 (2 kvinnor, 3 män)
  (varav 1 beslut var verkställt vid rapporteringstillfället)

Redovisning till IVO över vidtagna och planerade åtgärder utifrån föreläggande gällande Norrgläntan demensboende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har översänt föreläggande till vård- och omsorgsnämnden att senast den 29 april säkerställa att:

 • Samtliga avdelningar, där personer med demenssjukdom eller demensliknande symptom befinner sig, är bemannade under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över och utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.
 • De enskilda som bor på Norrgläntans demensboende, och som av något skäl inte kan öppna avdelningsdörrarna, vid behov och utan dröjsmål får hjälp med detta eller får annan påkallad hjälp.

Utöver detta ska nämnden att komma in med en redovisning om vilka åtgärder som vidtagits utifrån föreläggandet. För åtgärder som inte hunnit genomföras ska det av en tidplan framgå när åtgärderna ska vara genomförda.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens redovisning av åtgärder och översänder den som nämndens egen till Inspektionen för vård och omsorg.

Tre anmälningar om missförhållanden enligt lex Sarah

Nämnden behandlade tre ärenden om anmälningar om missförhållanden enligt lex Sarah.

 • 1. Vänta på hjälp
  Larmcentralen uppfattade ett larm fel vilket medförde att hjälp från larmpatrullen uteblev. Dock anlände hemtjänsten till brukaren för ett ordinarie besök inom cirka 30 minuter.
  Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. Anmälas ska göras till inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 • 2. Dörrlarm avstängt
  Ett nyinstallerat dörrlarm sattes inte på hemma hos brukaren efter hemtjänstens sista besök för dagen. Detta medförde att nattpattrullen inte fick larm om när brukaren lämnade bostaden under natten. Brukaren fick hjälp hem och var oskadd.
  Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen bedöms vara en påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah.
 • 3. Brukare försvann
  En brukare avvek från korttidsboende utan att medarbetarna märkte detta. Brukaren återfanns oskadd.
  Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen utgör en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. Anmälan ska göras till IVO.

Riktlinjer för vård- och omsorgsnämnden samrådsorganisation

På uppdrag av ordföranden har förvaltningen nu tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande riktlinje. Detta för att uppnå enhetlighet gällande arvode för kontaktpolitiker inom vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden.
Förslaget innebär att uppdraget som kontaktpolitiker ska omfattas av kommunens arvodesbestämmelser för Övrigt uppdrag. Tidigare har inte arvode utbetalats för uppdraget som kontaktpolitiker.

Nämnden beslutade i enlighet med förslaget.

Valärenden

Anita Karlsson (C) har den 28 februari 2016 entledigats från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Nämnden valde Emilia Tennmyr (C) som ny ersättare i bokslutsberedningen och enskilda utskottet, ledamot i byggkommittén och kontaktpolitiker för Almgårdens vård-/demensboende samt Lövåsgårdens vård-/demensboende.

Bengt Andersson (M) har den 18 april 2016 entledigats från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Nämnden valde Christoffer Öqvist (M) som ny ledamot i bokslutsberedningen och som ny ledamot tillika vice ordförande i enskilda utskottet.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*