29 februari 2016

Vård- och omsorgsnämnden beslut

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2 mars 2016.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2015

Utifrån fastställd internkontrollplan har förvaltningen gjort en uppföljning av hur beslutade kontrollmoment genomförts och vilka åtgärder de lett till.

Nämnden godkände redovisningen av genomförd internkontroll och översänder den till kommunstyrelsen.
Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att lämna en uppföljning av antalet upprättade genomförandeplaner på sammanträdet den 2 juni 2016.

Årsredovisning 2015 för vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2015 samt avstämning av mål.
Resultatet visar på ett underskott om - 4 768 000 kronor.

Nämnden godkände årsredovisningen och överlämnade den till kommunstyrelsen.
Nämnden föreslår att 2 649 000 kronor av investeringsbudgeten ombudgeteras till år 2016.

Anhållan om utökad ram för arbetskläder

Från den 1 januari 2016 gäller en ny föreskrift "Basal hygien i vård och omsorg (SOFS: 2015:10)". Det innebär bland annat att samtliga vårdanställda inom förvaltningen ska bära arbetskläder under arbetstid. Idag finns det möjlighet för viss verksamhet att köpa in arbetskläder, men inte i den omfattning som avses i författningen.

Nämnden beslutade anhålla hos kommunstyrelsen om utökad ram för arbetskläder år 2016 med 4 040 000 kronor.
Inför budget 2017 anhåller nämnden om en ramökning med 1 140 000 kronor.

Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 för personligt ombud

Förvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 för personligt ombud.

Nämnden godkände verksamhetsplan 2016 och beslutade lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till protokollet.

Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvården 2015

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars dokumentera hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Nämnden godkände redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen.

Yttrande över remiss med förslag till revidering av övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd

Kommunledningsförvaltningen har begärt in eventuella synpunkter på förslag till revidering av övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens synpunkter och översänder dem till kommunledningsförvaltningen.

Diverse redovisningar

  • Avvikelser, ärenden enligt Lex Maria, Lex Sarah, patientnämnden och betalningsansvar
  • Arbetsskador och tillbud
  • Inkomna synpunkter perioden juli-december
  • Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen

Nämnden beslutade att lägga redovisningarna till protokollet.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*