12 december 2016

Service- och tekniknämndens beslut den 8 december 2016

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 8 december 2016. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Yttrande Renhållningsordning 2018 – 2022

Service och – teknikförvaltningen är direkt berörda av flera av renhållningsordningens fokusområden.

Förvaltningen tycker att förslaget till renhållningsordning är tydligt skriven med syfte, roller samt en nulägesbeskrivning. Det upplevs som mycket positivt att renhållningsordningen är indelad i ett antal fokusområden med fördelat ansvar, aktiviteter, start och slutdatum, resurser med mera.

Renhållningsordningen föreslår att ansvaret för strategier samt handlingsplan mot nedskräpning ska ligga på Service och- teknikförvaltningen i Katrineholms kommun. Vi ser gärna att ansvaret för handlingsplan, likt Flen samt Vingåker, ligger på den förvaltning som ansvarar för miljöfrågor.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

 

Yttrande över Revisionsrapport - granskning av nämndernas beredningsprocesser

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska beredningsprocesserna i service- och tekniknämnden samt kultur- och turismnämnden.

I granskningen föreslås bland annat att nämnderna ska inkludera barn- och jämställdhetsanalyser på ett konsekvent sätt i sina beslutsunderlag och att service- och tekniknämnden tar fram en dokumenterad processbeskrivning av hur beredningsprocessen går till där roll- och ansvarsfördelning framgår. Service- och teknikförvaltningen anser att förslagen är bra och avser att implementera dem i det framtida arbetet.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta service- och teknikförvaltningens yttrande som sitt eget och vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen.

 

Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktningsdokumentet för inköp i Katrineholms kommun.

Service och teknikförvaltningen som dagligen hanterar en stor mängd inköp, och genomför ett stort antal upphandlingar varje år, ställer sig positiva till att ett inriktningsdokument tas fram. Förvaltningen anser dock att strävan efter stora samordnade upphandlingar kan hamna i konflikt med kommunens önskan att underlätta för mindre aktörer att lämna anbud. Förvaltningen vill också se att uppföljningen av inriktningsdokumentet kompletteras med systematiska stickprov.

Service- och tekniknämnden beslutar att ställa sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

 

Service- och tekniknämndens reviderade föreningsbidrag

Service- och teknikförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram nya regler för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde. Syftet med översynen har varit att få en tydligare koppling till kommunplanen och det idrottspolitiska programmet samt att förenkla nuvarande bidragssystem för berörda föreningar.

Ett nytt förslag till bidragssystem har tagits fram i dialog och samverkan med föreningarna. Förslaget är ett kvalitativt system där kommunen möter upp föreningen och gör en överenskommelse om bidrag för framåtsyftande aktiviteter. Därefter sker löpande uppföljning i dialog med kommunen under året. Bidragen hanteras i en och samma ansökan som lämnas in till kommunen en gång per år.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta nya bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde samt övergångsregler för kalenderåret 2017.

Service- och tekniknämnden beslutar också att en första uppföljning ska redovisas till nämnden under första kvartalet 2018, och att en utvärdering av måluppfyllelse ska redovisas efter det första verksamhetsåret.

 

Yttrande över detaljplan för Ragnars gärde del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl. Forssjö Katrineholms kommun

Service- och teknikförvaltningen har tidigare tagit del av, och kommenterat, Detaljplan för Ragnars gärde del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl. Forssjö Katrineholms kommun

Förvaltningen har nu tagit del av sammanställd samrådsredogörelse där tidigare synpunkter beaktas och besvarats, och förvaltningen ställer sig positiva till fortsatt planförfarande.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens bedömning och har inga synpunkter på förslaget.

 

Yttrande över remiss kemikalieplan för Katrineholm 2017 - 2020

Bygg- och miljönämnden gav i september 2015 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en kemikalieplan för Katrineholms kommun. Ett förslag till kemikalieplan har nu upprättats.

Service- och teknikförvaltningen anser att kemikalieplanen är en bra början till ett aktivt agerande mot en giftfri miljö. För att få full effekt av ambitionen i programmet är det viktigt att tydliga mål och handlingsplaner tas fram då verksamheterna kartlagt kemikalieanvändningen. I nuvarande förslag saknas till viss del en tydlig målsättning. Det skulle även vara önskvärt med ett förtydligande kring användning och hantering av rengöringsprodukter och andra förbrukningsvaror både vid utförande och vid upphandling. I övrigt ställer sig service- och teknikförvaltningen positiv till det föreslagna programmet.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Service- och tekniknämndens plan med budget 2017

Service- och teknikförvaltningen har, baserat på Katrineholm 100 – Övergripande plan med budget 2017-2019, tagit fram förslag till plan med budget 2016 för service- och tekniknämnden. Dokumentet innehåller bland annat volymmått, resultatmål, förutsättningar och verksamhetsförändringar, driftbudget för 2017 samt investeringsbudget för perioden 2017-2019.

Budgeten för driften av nämndens verksamhet under 2017 uppgår till -96 254 tusen kronor. Årets totala investeringsvolym uppgår till 50 567 tusen kronor.

Service- och tekniknämnden godkänner upprättat förslag till service- och tekniknämndens plan med budget 2017.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*