30 september 2016

Service- och tekniknämndens beslut den 29 september 2016

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 29 september 2016. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2016

Service- och teknikförvaltningen har upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2016. Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, ekonomiskt utfall för perioden samt investeringsredovisning för periodens första åtta månader.

Service- och tekniknämndens resultat för perioden uppgår till -880 000 kr, vilket i huvudsak beror på att delar av verksamheten har mindre aktivitet under sommarmånaderna. Nämndens prognos för året är +/- 0 kr.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2016, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

 

Yttrande över remiss Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre.

Service- och teknikförvaltningen ställer sig positiv till programmet men noterar att det saknar belysning ur jämställdhetsperspektiv och skulle gärna se tydligare beskrivningar för att göra det enklare att arbeta efter.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen.

 

Ändrad gräns för tättbebyggt område inom Katrineholms tätort

När staden växer tillkommer nya gator och då uppkommer behov av att se över och flytta gränsen för tättbebyggt område.

Förslaget på nya gränser för tättbebyggt område har skickats till Polisen och Trafikverket för yttrande. Polisen har inget att erinra mot förslaget. Begränsningspunkterna för tättbebyggt område i beslutsunderlaget har ändrats med utgångspunkt från Trafikverkets synpunkter.

Service- och tekniknämnden beslutar att lokala trafikföreskrifter, enligt ärendets bilaga, ska publiceras i STFS att gälla från och med den 15 oktober 2016.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*