26 februari 2016

Service- och tekniknämndens beslut den 25 februari 2016

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 25 februari 2016. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Service- och tekniknämndens årsredovisning 2015

Service- och teknikförvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2015. Nämnden redovisar ett överskott på totalt 228 tusen kronor.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning samt att överlämna det till kommunstyrelsen. Service- och tekniknämnden begär även att kvarvarande investeringsmedel från 2015 ombudgeteras till 2016.

 

Internkontrollrapport 2015 service- och tekniknämnden

Enligt reglementet för interkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet och, senast i samband med årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Service- och teknikförvaltningen har sammanställt uppföljning utifrån internkontrollplanen.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll för 2015 och översända den till kommunstyrelsen.

 

Anläggningsstöd 2016

Anläggningsstöd är ett kommunalt bidrag som beviljas till registrerade föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun. Inför 2016 har 13 föreningar inkommit med ansökningar.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna förslaget till fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd.

 

Vägvisning till sportcentrum för gående och cyklister

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick ett uppdrag att presentera ett förslag på vägvisning till Sportcentrum för Service- och tekniknämnden i december 2015. Detta ledde till kompletterande uppdrag med förtydligad vägvisning riktad till gående och cykel för redovisning på service- och tekniknämndens möte i februari.

Service- och tekniknämnden beslutar att ge Service- och teknikförvaltningen uppdrag att vägvisa enligt förslag.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*