25 januari 2016

Service- och tekniknämndens beslut den 21 januari

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 21 januari 2016. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Yttrande över motion om att ljussätta Djulö allé

En motion har lämnats på remiss till service- och tekniknämnden med en yrkan om att kommunstyrelsen reviderar aktuell ljusplan med förändringen att Djulö allé ska ljussättas från Nyköpingsvägen till Djulö gård.

I kommunfullmäktiges Övergripande plan med budget 2016-2018 har det avsatts 2 mnkr för att ljussätta Djulö allé. Detta kommer att genomföras under 2016 i ett samverkansprojekt mellan service- och teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen.

Service- och tekniknämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*