19 augusti 2016

Service- och tekniknämndens beslut den 18 augusti 2016

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 18 augusti 2016. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden 2017-2019. Bland de utmaningar som lyfts fram under kommande år märks bland annat fortsatta satsningar på hållbar miljö genom bland annat en övergripande miljöstrategi, fossilfria fordon och höjda ambitioner gällande ekologisk och klimatsmart mat.

Utvecklingen av området kring Sportcentrum fortsätter och under 2017 är ambitionen att inleda bygget av ett föreningshus vid Backavallen.

Även för organisationens interna arbetssätt höjs ambitionsnivåerna genom bland annat satsningar på en idédriven organisation, fler och djupare samarbeten med andra verksamheter och bemötande av medborgare och kunder.

Service- och tekniknämndens hyror och avgifter föreslås vara oförändrade under 2017.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förslaget till övergripande plan med budget. Service- och tekniknämnden ställer sig även bakom föreslagna hyror och avgifter för 2017. Materialet överlämnas till kommunstyrelsen.

 

Yttrande över remiss En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun

Inriktningsdokumentet – En god hälsa för alla i Katrineholms kommun har utvärderats under året och ett nytt inriktningsdokument har tagits fram, med föreslagen giltighetstid 2017-2019.

Service- och teknikförvaltningen ställer sig positiv till det föreslagna styrdokumentet kring folkhälsa, som ger en tydlig riktning för folkhälsoarbetet med fokus på barn och ungdomars hälsa. Inriktningen, att arbeta med tidiga och förebyggande insatser, uppfattas som relevant och nödvändig.

Service- och teknikförvaltningen föreslår dock att värdet av att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor, samt att aktivt arbeta med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) frågor, lyfts tydligare i dokumentet. Förvaltningen ser även ett behov av en centralt tillsatt funktion, med uppdraget att samordna och styra det kommunövergripande folkhälsoarbetet.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

 

Yttrande över Översiktsplan 2030 – del landsbygd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd. I förslaget presenteras bland annat strategier för hur landsbygden ska utvecklas. Planförslaget syftar mot år 2030 med utgångspunkt att Katrineholms kommun då kommer att vara 40 000 invånare.

Inför tidigare samråd lyfte service- och tekniknämnden bland annat fram planens tydlighet, struktur och väl bearbetade beskrivning av nuläge och framtida ambitioner. Service- och tekniknämnden önskade dock en mer nyanserad diskussion kring föreningslivet på landsbygden samt ett inkluderande av Bodaholmsleden i planens uppräckning av vandringsleder.

I den nu reviderade planen noterar service- och teknikförvaltningen med uppskattning att service- och tekniknämndens önskemål inkluderats.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Omdisponering av investeringsmedel

En stor genomgång av service- och teknikförvaltningens investeringsmedel har gjorts med syfte att förenkla och förtydliga det administrativa arbetet med investeringar. Ett antal investeringsobjekt föreslås läggas samman, exempelvis investeringar i processutrustning som ska göras i samband med förvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler.

Investeringsmedel omdisponeras även för att kunna köpa in teleskopläktare och ett heltäckande skyddsgolv till Duveholmshallen (ABC-hallen). Ett behov som har uppstått och visat sig vara nödvändiga under årets pågående golvbyte i ABC-hallen.

Service- och tekniknämnden beslutar att omdisponera investeringsmedel enligt förvaltningens förslag.

 

Säkerhets- och trivselregler i simhallen

Verksamheten i simhallen ingår i service- och teknikförvaltningens ansvarsområde och består främst av öppethållande för allmänheten, simundervisning och föreningsverksamhet. Simhallen har cirka 130 000 besökare varje år.

Personalen i simhallen ansvarar för att hålla anläggningen trygg och säker och har därmed också rätten att upprätthålla ordningen i anläggningen. För att efterleva detta på bästa sätt har ett förslag på säkerhets- och trivselregler tagits fram.

Reglerna understryker bland annat att barn under 12 år alltid måste ha sällskap av en simkunnig vuxen, att en vuxen maximalt kan ansvara för tre medföljande barn och att medföljande vuxna alltid ansvarar för barnens säkerhet. Reglerna tar även upp hygien, alkohol/tobak, badkläder, fotografering med mera.

Service- och tekniknämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till säkerhets- och trivselregler i simhallen.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*