17 juni 2016

Service- och tekniknämndens beslut den 16 juni 2016

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 16 juni 2016. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Yttrande över remiss av motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms kommuns skolor

En motion angående enhetliga hastighetsbegränsningar vid skolorna i Katrineholms kommun har lämnats in till kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna. Kommunledningsförvaltningen har skickat en remiss till Service- och tekniknämnden och bildningsnämnden med begäran om yttrande över motionen.

Tillsammans med KFAB arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen sedan ungefär två år tillbaka för att områden vid och på skolorna ska upplevas säkra och trygga.

Service- och tekniknämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att motionen ska anses vara besvarad.

 

Uppdrag Sportcentrums utveckling

Service- och tekniknämnden har i övergripande plan med budget 2016-2018 fått i uppdrag att i samråd med Framtidsgruppen och KFAB göra en utredning kring en utbyggnad av Duveholmshallen samt byggnation av en samlingsbyggnad på Backavallen för omklädning, kontor, café m.m. I uppdraget ingår att se till helhetsbilden av verksamheten och kommande investeringar inom Sportcentrum.

På Backavallen föreslås ett nytt föreningshus som en mötesplats för alla föreningar. Huset ska inrymma nya funktioner såsom plats och möjligheter till föreningskansli, café, konferens och mötesrum, men även de funktioner som idag finns i nuvarande omklädningsbyggnad vid uterinken, bandy/vaktmästarlängan samt nuvarande maskingarage. Möjlighet finns att i detta projekt ta till vara på den överskottsenergi som finns i Backavallens unika energianläggning.

På grund av pågående satsningar i Duveholmshallen bedöms att utbyggnad av hallen kan skjutas på framtiden.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens rapportering av uppdrag gällande Sportcentrums utveckling och överlämnar den till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

 

Synpunkter på förslag Detaljplan Ragnars gärde

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av detaljplan för Ragnars gärde och ställer sig bakom den med synpunkterna att hänsyn bör tas till det idrottspolitiska programmets ambitioner gällande rekreation, spontanindrott med mera samt att eventuella ökade driftskostnader måste ges utrymme i budget.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens synpunkter på detaljplan för Ragnars gärde och överlämnar dem till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare hantering.

 

Lokala trafikföreskrifter om parkering i kvarteret Svärdsliljan

I samband med ombyggnation av återvinningsstationen och iordningställande av parkeringen i kvarteret Svärdsliljan, med infart från Fredsgatan, finns behov av tidsreglering av parkeringen så att den finns tillgänglig för besökare till närliggande verksamheter och Katrineholms centrum.

Service- och tekniknämnden beslutar att lokala trafikföreskrifter ska publiceras i STFS att gälla från och med den 1 juli 2016.

 

Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Uppsalavägen

Problem med påkörda belysningsstolpar på Uppsalavägen, som till stor del kan härledas till parkerande lastbilar, leder till stora kostnader. Problemen skulle tills vidare undvikas genom att parkering på vägen förbjöds.

Service- och tekniknämnden beslutar om att lokala trafikföreskrifter ska publiceras i STFS att gälla från och med den 1 juli 2016.

 

Upphävande av lokala trafikföreskrifter på Djulögatan och Gjuterigatan

I samband med översyn områdesvis har genomgång av vägmärken och föreskrifter skett i ett område avgränsat av Kungsgatan i öster, Fredsgatan i norr, järnvägsspåren i väster och kyrkogården i söder. På Gjuterigatan finns en föreskrift som bara tillåter 2 timmars parkering och på Djulögatan finns en föreskrift om förbud att parkera fordon. Idag finns inga verksamheter i området med sådana krav på framkomlighet att parkering behöver begränsas.

Service- och tekniknämnden beslutar om att berörda lokala trafikföreskrifter ska upphöra att gälla.

 

Utökade investeringsmedel för bro Djulö kvarn

Förvaltningen gör under 2016 en översyn av de kommunala broar som ingår i service- och tekniknämndens ansvarsområde. Vid besiktning av gång- och cykelbron vid Djulö Kvarn, har bron visat sig få sådana anmärkningar att åtgärder inte kan vänta. Resultat av besiktning och inspektion har diskuterats med brokonsulter och ett åtgärdsförslag motsvarande 1,2 miljoner kronor har tagits fram.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förvaltningens redogörelse och begär hos kommunsstyrelsen ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*