31 augusti 2016

Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2017 KS/2016:330

Ett förslag till budget 2017-2019 för kommunstyrelsens ansvarsområde har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa förslaget.

Bostäder för situationer av akut karaktär KS/2016:332

Katrineholms kommun växer, läget är ansträngt och akut brist på bostäder råder. För att avhjälpa detta vill Katrineholms kommun skyndsamt bygga 20 enkla enrumslägenheter. Kostnaden beräknas till totalt 7 600 000 kronor inklusive markarbeten.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppförandet av bostäder för situationer av akut karaktär. Vidare att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med Katrineholms fastighetsaktiebolag (KFAB) uppföra bostäderna skyndsamt.

Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2016 KS/2016:319

Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande kommer att delta i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens den 3-5 oktober. Temat för konferensen är digitalisering i offentlig sektor och genomförs i Tallin.

Kommunstyrelsen beslutade att avgiften för deltagande i Regionsförbundet Sörmlands ledningskonferens på sammanlagt 9 500 kronor (exklusive mervärdesskatt) per person avseende kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Lars Härnström (M) samt kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Ewa Callhammar (L) tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Remiss: Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2016:309

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) förslag till handlingsprogram för perioden 2016-2019. Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande för kommunstyrelsens räkning.

Kommunstyrelsen beslutade ta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Medel ur integrationsfonden till socialnämnden KS/2016:333

Socialnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen med en ansökan om 500 000 kronor ur integrationsfonden.

Kommunstyrelsen beviljade socialnämnden 500 000 kronor för att täcka kostnaderna som socialförvaltningen beräknas att få i sitt arbete med rättsäkerhet i ärenden som avser ensamkommande barn och unga.                 

Val av ny ersättare i personalutskottet KS/2016:334

Kommunstyrelsen utsåg Ylva G Karlsson (MP) som ny ersättare i personalutskottet.    

Bidrag till Pumptrack-bana vid Stalls Backe KS/2016:318

Cykelklubben Ceres har vänt sig till kommunstyrelsen med en ansökan om 120 000 kronor för att anlägga en pumptrack-bana (bana för cykling med hopp och doserade kurvor) vid Stalls Backe.

Kommunstyrelsen beslutade bevilja ansökan.              

Remiss: undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande KS/2016:281

Katrineholms kommun har yttrat sig över Näringsdepartementets promemoria ”Undantag från vissa bestämmelser i plan och bygglagen vid tillströmning av asylsökande.”
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande för kommunstyrelsens räkning.

Kommunstyrelsen beslutade att ta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Näringsdepartementet.

Processbeskrivning över införandet av heltid som norm KS/2016:276

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en processbeskrivning över införandet av heltid som norm, i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen i mars månad 2016, § 39.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna processbeskrivningen.     

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid kommunens skolor KS/2015:518

Per-Ola Fransson (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD) och Anna-Carin Ekenskjöld (SD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att hastighetsbegränsning 30 km/h, införs vid samtliga skolor inom Katrineholms kommun. Vidare att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram en enhetlig policy gällande hastighetsbegränsningar och andra hastighetsnedsättande åtgärder för samtliga skolor inom Katrineholms kommun samt att service- och tekniknämnden samarbetar med myndigheter som sköter vägar utanför kommunens vägnät.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.

Delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Ks/2016:263

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för årets tre första månader.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta lägga delårsrapport 1 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna.

Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:262

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Planen med budget avser länsgemensam verksamhet och kostnader. Budget som avser trafikkostnader och biljettintäkter justeras och fastställs efter respektive kommuns trafikbeställning.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att lägga verksamhetsplan med budget till handlingarna.

Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun KS/2016:298

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta programmet.                    

Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland KS/2016:303

Vårdförbundet Sörmland har tagit fram ett förslag till reviderad förbundsordning för förbundet, framför allt mot bakgrund av att Flen tillkommit som medlemskommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del godkänna det reviderade förslaget.                  

Sammanträdesdagar för 2017 KS/2016:310

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammansträdesdagar för 2017 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att fastställa det redovisade förslaget för sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och beslutade fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen i enlighet med förslaget. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*