1 december 2016

Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Begäran om entledigande från uppdraget som borgerlig begravningsförrättare KS/2016:423

Den 31 oktober 2001 valdes Aina Jonsson till borgerlig begravningsförrättare. Aina har nu inkommit med en begäran om att bli entledigad från uppdraget från och med den 1 januari 2017. 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla Aina Jonssons begäran om att bli entledigad från uppdraget som borgerlig begravningsförrättare och samtidigt framföra sitt tack för gjorda insatser.

Markanvisning avseende byggnation för bostadsändamål vid Eriksbergsvägen, Duvestrand och Luvsjön KS/2016:455

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samt erbjuda företagen Sjötorp Bygg, Byggteknik AB, Vimmerby Hus, Janssons Bygg och Framfast markanvisning vid Eriksbergsvägen, Duvestrand och Luvsjön.

Avsikten med exploateringen är att bygga fler flerbostadshus, radhus och egna hem. Upplåtelseformer är bostadsrätt, egna hem och hyresrätt.

 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att starta bilpool KS/2016:307

Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion ”Dags att starta bilpool” på att Katrineholms kommun utreder möjligheten att starta en bilpool, antingen i egen regi eller i samarbete med en extern aktör.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Delårsrapport 2016 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:444

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2016.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2016:425

KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat lämnat delårsrapport för de båda bolagen som omfattar perioden från den 1 januari 2016 till den 31 augusti 2016.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Delårsrapport 2016 från Vårdförbundet Sörmland KS/2016:448

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden från den 1 januari till och med den 31 augusti 2016. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning i form av resultat- och balansräkning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 - 2019 KS/2016:250

Folkhälsoutskottet har tagit fram förslag till styrdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta styrdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019.

Mälardalstaxan KS/2016:348

Ett förslag till Mälardalstaxa har tagits fram att gälla för både buss och regionaltågtrafiken.

Kommunstyrelsen godkände Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

  1. Takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s förslag.
  2. MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren A-train.
  3. MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till samma nivå.
  4. MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer som för beslutade biljetter.

 

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del landsbygd för antagande KS/2014:21

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun, del landsbygden.

  1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna upprättat utlåtande, daterad 25 oktober 2016, där inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats efter utställningen.
  2. Vidare att kommunfullmäktige antar förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del landsbygd, med tillhörande hållbarhetsbedömning.
  3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Översiktsplan 2030 – del landsbygd tillsammans med Översiktsplan 2030 – del staden ersätter Katrineholms översiktsplan antagen 1991 och tillsammans utgör de två dokumenten en kommunövergripande översiktsplan.

Överlåtelse av aktier KS/2016:460

Katrineholms kommun äger 32 procent, motsvarande 192 aktier, i Katrineholm Rail Point AB (556785-1307 nedan nämnt bolaget) och Svensk logistikpartner AB (556298-1307) äger 34 procent, motsvarande 204 aktier. Resterande aktier, 204 stycken, ägs av m4-gruppen AB. GDL Transport Holding AB, moderbolag till Svensk logistikpartner AB, har påkallat önskemål om köp av kommunens samtliga aktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordning och aktieägaravtal har kommunen ansökt om samtycke till överlåtelsen och även erbjudit övriga aktieägare förköp. Samtycket och rätten till förköp innebär att tidigare aktieägare har företrädesrätt till aktieköpet och kan nyttja denna rätt i förhållande till GDL Transport Holding AB.

  1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja kommunens samtliga aktier i Katrineholm Rail Point AB till GDL Transport Holding AB i enlighet med tecknat avtal.
  2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsens ordförande fullmakt att hantera försäljningen av kommunens aktier i Katrineholm Rail Point AB samt fullmakt att eventuellt teckna annat avtal avseende försäljning av en mindre aktiepost till någon av tidigare aktieägare, i enlighet med reglerna i bolagsordningen. Försäljning av en mindre aktiepost ska ske efter samråd med kommunstyrelsens vice och andre vice ordförande.
  3. Förlusten vid försäljningen ska hanteras i bokslutet för år 2016.
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*