28 september 2016

Kommunstyrelsens beslut den 28 september 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2016 KS/2016:371

Kommunstyrelsens delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2016 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2016 och lägger den till handlingarna. 

Återrapportering från uppdraget om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet KS/2016:190

I april 2016 beslutade socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att ställa sig bakom återrapport från uppdraget om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för personer med samsjuklighet. Därefter har de båda förvaltningarna gemensamt tagit fram ett underlag över kostnaderna för insatser som personer med samsjuklighet erhåller. 

Kommunstyrelsen beslutade ställa sig bakom förslaget om att inrätta utredningsboende och mobilt utredningsteam. Kommunstyrelsen beslutade ge uppdraget till kommunledningsförvaltningen att undersöka lokalfrågan för utredningsboende och mobilt utredningsteam. Återrapportering sker till kommunstyrelsens senast den 30 juni 2017.

Nytt äldreboende, återrapportering KS/2016:327

En beräkningsgrund har tagits fram för äldreboende inom kvarteret Plogen i Katrineholm. Man beräknar att detaljplanen kommer att antas under första kvartalet år 2017. Byggnationen ska genomföras under 2019.

Kommunstyrelsen ger uppdraget till KFAB att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende till en kostnad om högst 255 000 000 kronor. Det ger en beräknad nettohyra för det nya äldreboendet på 13 050 000 kronor inklusive värme och el. Äldreboendet ska vara klart under år 2019.

Nybyggnation av skolor – återrapportering KS/2016:367

Beräkningsunderlag för ny högstadieskola samt placering av F-6 skola har nu tagits fram.

Kommunstyrelsen ger uppdraget till KFAB att projektera, upphandla och bygga ny F-6 skola på norr samt ny högstadieskola i kvarteret Järven Katrineholms kommun, om högst 395 500 000 kronor. Det ger en beräknad hyra för de nya skolorna på 33 100 000 kronor år ett. Skolan ska vara klar till höstterminen 2020.

Återrapportering - Uppdrag Sportcentrums utveckling KS/2016:367

Service- och tekniknämnden har återrapporterat till kommunstyrelsen gällande Uppdrag sportcentrum som avser den framtida utveckling av bland annat föreningshus och renovering av Duveholmshallen.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna rapporten till budgetberedningen.

Finansiering av nationell stödfunktion vid SKL till stöd för utveckling av kunskapsbaserad socialtjänst KS/2016:297

SKL har beslutat att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion vid SKL för utveckling av mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Kommunstyrelsen beslutade om finansiering av nationell stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för utveckling av mer kunskapsbaserad socialtjänst. Finansieringsfrågan hanteras i beredningen av 2017 års budget.

Yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) KS/2016:305

Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom yttrandet som lyder: ”Katrineholms kommun ställer sig positiv till att Sverige delas in i regioner. Kommunen tar inte ställning till om genomförandet blir år 2019 eller 2023. Kommunen tar inte heller ställning till vår regions eller övriga regioners utformning.”

Omdisponering av investeringsmedel inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde KS/2016:360

Vid nämndernas omdisponeringar av investeringar som överstiger en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras enligt beslut av kommunfullmäktige. Service- och tekniknämnden har därför översänt en sammanställning med omdisponeringar som gjorts till förmån för investeringar i Duveholmshallen.

Kommunstyrelsen hade inget att erinra mot service- och tekniknämndens omdisponering av investeringsmedel enligt nämndens sammanställning.

Köpeavtal för del av fastigheten Vägskälet 17:1 KS/2016:274

Ett köpeavtal har upprättats gällande försäljning av fastigheten vägskälet 17:1. Köparen är Sjötorps Fastigheter 2 AB.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna avtalet.      

Bidrag till musikfestival för mogna KS/2016:347

Servicehuset Igelkotten, Lustgården ansöker om ett bidrag på 100 000 kronor för att kunna genomföra musikfestival för mogna den 31 maj – 1 juni 2017.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 200 000 kronor i bidrag till servicehuset Igelkotten, Lustgården, för arrangemanget musikfestival för mogna den 31 maj – 1 juni 2017.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att införa dubbel markanvisning KS/2015:511

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) samt Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion. I vilken de yrkar att Katrineholms kommun inför så kallad dubbel markanvisning, för att stimulera bostadsbyggnation på mindre orter. Dubbel markanvisning används för att förmå byggnadsföretag att i samband med att byggrätt ges i tätort även avtala om att byggnation samtidigt ska genomföras på landsbygden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Redovisning av obesvarade motioner per den 15 september 2016 KS/2016:12

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av redovisningen framgår att det finns 14 obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen över obesvarade motioner till handlingarna.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*