27 januari 2016

Kommunstyrelsens beslut den 27 januari 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

 

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av delåret 2015 (Katrineholms kommun) KS/2015:430

Revisorerna har genomfört en granskning av kommunens delårsbokslut 2015-08-31. Granskning har redovisats i en rapport som överlämnats till kommunen för yttrande och åtgärder. Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten till handlingarna.

Extra bidrag till Spökbackens Alpina skidklubb KS/2016:47

Spökbackens Alpina skidklubb är i behov av en ny pistmaskin och har därför vänt sig till kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar att ersätta service- och tekniknämnden för mellanskillnaden mellan Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga driftbidrag och upp till 75 000 kronor under åren 2016-2020 för att möjliggöra för föreningens inköp av pistmaskin.                                

Ärenden till kommunfullmäktige

Revidering av reglementen till följd av utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation KS/2015:495

I samband med översynen av Viadidakts förvaltningsorganisation, uppmanade kommunstyrelsen viadidaktnämnden (KS 2015-04-29, § 83) att genomföra förändringar i enlighet med de av Public Partners framtagna rekommendationer. Mot bakgrund av genomförda förändringar föreslås en revidering av viadidaktnämndens samt kommunstyrelsens reglementen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta föreslagna revideringar av Reglemente för kommunstyrelsen, samt Reglemente för viadidaktnämnden. 

Verksamhetsplan med budget 2016 (17-18) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2015:521

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställer årligen verksamhetsplan med budget. Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat verksamhetsplan med budget för 2016 samt plan för 2017-2018 till medlemskommunerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhetsplan med budget 2016 (17-18) till handlingarna.                   

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp KS/2015:523

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) beslutade vid sitt styrelsemöte den 2 december 2015 att ställa sig bakom ett förslag om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) vid Luvsjön (Blåvingevägen, Stenblocksvägen, Hällmarksvägen och Moränvägen). KVAAB har överlämnat förslaget till kommunfullmäktige med begäran om godkännande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt KVAAB:s förslag.

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst, VSR KS/2015:513

VSR har överlämnat förslag till taxa för sina tjänster.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige fastställa taxan för tjänster inom VSR.

Revidering av policy för resor och transporter i tjänsten KS/2015:485

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag till policy för resor och transporter i tjänsten. Samtliga nämnder har fått möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på revideringar. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till reviderad policy för resor i tjänsten.

Revidering av riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun KS/2015:416

Service- och tekniknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2015 att överlämna förslag till riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun till kommunstyrelsen för vidare hantering av förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna service- och tekniknämndens förslag till reviderade riktlinjer för bidrag till enskilda vägar.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*