27 april 2016

Kommunstyrelsens beslut den 27 april 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Remiss – Nationell reglering av högflourerade ämnen i brandsläckningssystem KS/2016:65

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till nationella regler för högflourerade ämnen i brandsläckningsskum. Ärendet har varit på remiss hos VSR samt bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna synpunkterna till kemikalieinspektionen.

Planeringsdirektiv 2017 med plan för 2018-2019 KS/2016:129

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2017 med plan för 2018-2019 har arbetats fram av Socialdemokraterna och Moderaterna. Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden 2017-2019.

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Planeringsdirektiv 2017 med plan för 2018-2019.

Val av ledamot till folkhälsoutskottet KS/2016:146

Kommunstyrelsen beslutade att utse Martin Edgélius (M) till ny ledamot i folkhälsoutskottet. Martin Edgélius utsågs också till vice ordförande i utskottet.

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2016:8

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har sammanställt en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Hittills under året har 541 542 kronor använts.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.                

Äskande av medel för utbildningskostnader avseende HBTQ-satsningar KS/2016:118

Kultur- och turismnämnden har vänt sig till kommunstyrelsen för ett tilläggsanslag för att täcka kostnader för HBTQ-satsningar i form av utbildningar för kommunens medarbetare. Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut november 2015 om att kultur- och turismnämnden ska inleda ett treårigt utbildningsprojekt om HBTQ-personers situation under 2016.

Kommunstyrelsen beslutade att för 2016 finansiera utbildningssatsningen avseende HBTQ-certifiering med 296 000 kr via integrationsfonden (de statliga engångsmedlen) samt att utbildningsinsatserna för 2017 överlämnas till kommande budgetprocess.

Ny brandstation - återrapportering budgetuppdrag KS/2016:184

Ett förslag till ny brandstation har tidigare behandlats i en förstudie.

Kommunstyrelsen beslutade att utifrån förstudien ge uppdraget till KFAB att upphandla och bygga en ny brandstation inklusive mark och vägarbeten till en kostnad om högst 60 miljoner kronor. Beslutet gäller under förutsättning att Vingåkers kommun fattar likalydande beslut.

E-arkiv – återrapportering budgetuppdrag KS/2016:177

Sedan slutet av 2015 pågår arbetet med att förbereda införandet av E-arkiv. Målsättningen för arbetet under innevarande år är att lägga grund till en beskrivning och kravspecifikation för E-arkivering i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Aktivitetspark – återrapportering budgetuppdrag KS/2016:181

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en redovisning av lämpliga platser för nya aktivitetsparker i kransorterna.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag för vidare hantering i budgetprocessen.

Uppdrag till KFAB om kostnadsberäkning på nya skolor - återrapportering budgetuppdrag KS/2016:150

Bildningsnämnden har tagit fram ett förslag som innebär att en centralt belägen högstadieskola med integrerad kulturskola, byggs i Järvenområdet. Nämnden föreslår också att det för grundskolans skolår F-6 ska finnas fyra skolenheter – Nyhemsskolan, Skogsborgsskolan Sandbäcksskolan samt en samlad enhet i norra stadsdelen.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till KFAB att ta fram kostnadsförslag på en ny högstadieskola för 900 elever inklusive tillbyggnad av befintlig matsal och idrottshall vid Järvenområdet. KFAB uppdrogs också att utreda placering av ny F-6 skola för 500 elever inklusive matsal och idrottshall på Norr. Skolorna ska vara klara till höstterminen 2020.

Lokalisering av nytt äldreboende - återrapportering budgetuppdrag KS/2016:155

Det finns två förslag till placering av nytt äldreboende. Dels i kvarteret Igelkotten och dels i kvarteret Plogen vid Strandgården.

Kommunstyrelsen beslutade att det nya äldreboendet byggs i kvarteret Plogen vid Strandgården med inflyttning hösten 2019.

Svar på revisionsapporten Granskning av Projekt Logistikcentrum KS/2016:75

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Logistikcentrum. Den övergripande revisionsfrågan har varit om kommunen följt lagstiftning, projektdirektiv och delegationsordning vad avser projektet.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten Granskning av Projekt Logistikcentrum till handlingarna. I övrigt överlämnades till kommunchefen att utifrån rapporten se över eventuella behov av förändringar av struktur och riktlinjer vid investeringar, upphandlingar och större projekt.

Modifiering av beslut gällande ärende om försäljning och byggnation på fastigheten Djulö 1:172 i Katrineholms kommun KS/2016:185

Ett förslag till modifiering av beslutet har tagit fram av tidigare tagna beslut gällande ärende om försäljning och byggnation på fastigheten Djulö 1:172 i Katrineholms kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att tidigare beslut gällande försäljning och byggnation på fastigheten Djulö 1:172 i Katrineholms kommun (KS/2015:380, § 191) ska modifieras till att alla åtta bostadshusen/fastigheterna ska förmedlas via kommunens tomt- och bostadsrättskö.                  

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om rastaktivitet under skoltid KS/2015:504

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar på att kommunen påbörjar en utveckling av rastens betydelse i skolan samt utvecklar tjänster inom skolan som rastpedagoger.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om att införa en miljöbarometer på kommunens hemsida KS/2015:384

Lars Levin (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat in en motion om att införa en miljöbarometer på kommunens webb.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Svar på motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket KS/2015:449

Mica Vemic (SD), Per-Ola Fransson (SD), Filip Lindahl (SD), Anna-Carin Ekenskjöld (SD) och Mårten Källström (SD) har lämnat in en motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att säga upp avtalet med Migrationsverket, med hänvisning till den politiska beredningen.                

Svar på motion om representationsmat KS/2016:92

Morten Källström (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken han yrkar på att Katrineholms kommun och dess bolag i samband med representation alltid och i mån av möjlighet, ska servera mat från den kommunala kostverksamhetens matsedel då representationsluncher bekostas av kommunen eller dess bolag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Årsredovisning 2015 för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2016:115

VSR ska, enligt förbundsordningen, överlämna årsredovisning med revisionsberättelse till kommunfullmäktige som har att ta ställning i ansvarsfrågan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess enskilda ledamöter samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2015 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2016:145

KFAB med KIAB har lämnat in årsredovisning för 2015. Kommunens revisorer har granskat årsredovisningarna för de båda bolagen inom ramen för koncernredovisningen, enligt den kommunala redovisningslagen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga årsredovisningarna med revisionsberättelser för de båda bolagen till handlingarna.

Revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd KS/2015:475

En revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd har gjorts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringarna av reglementet. 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*