26 oktober 2016

Kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Beslut om utställning av förslag till VA-plan

Sörmland Vatten och Avfall AB har överlämnat en redogörelse för samråd av VA-plan samt förslag till VA-plan med begäran att om utställning av planförslaget under perioden från den 1 november till den 30 november 2016.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna Sörmland Vatten och Avfall AB:s samrådsredogörelse samt ställa ut reviderat förslag till vatten- och avloppsplan (VA-plan) under perioden från den 1 november till 30 november 2016.

 

Tecknande av plus- och bankgiro samt bankkonto

Med anledning av personalförändringar inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslås att rätten att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankkonton, ändras.

Kommunstyrelsen beslutade att teckningsrätten tillkommer nedanstående personer var för sig i förening med kontrasignerande person.

1. Susanne Sandlund

2. Istvan Biro

3. Göran Dahlström

4. Lars Härnström

5. Ewa Callhammar

 

Kontrasignering

1. Anders Rehnberg

2. Jenny Malmström

3. Anna Åkesson

 

Redovisning av KS medel till förfogande

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har överlämnat en redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande per 2016-09-30.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till förfogande till handlingarna.

 

Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1

En detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1 har upprättats och är ute på samråd.

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum. Avsikten är att boendeparkering samt parkering för besökare till centrum ska inrymmas under byggnaderna.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktplan 2030 Katrineholms kommun – del staden och handläggs enligt reglerna för standarförfarande.

Kommunstyrelsen beslutade att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1.

 

Ärenden till kommunfullmäktige

 

Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat över en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett resurscentrum enligt Origo-modellen. Vidare, att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta landstinget, länets kommuner och polismyndigheten angående inrättandet av ett resurscentrum i Sörmland.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Svar på motion om att ändra PUL-blanketten

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och Jesper Ek (L) har lämnat en motion om att ändra PUL-blanketten som används inom förskola/skola.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande om att förenkling av blanketten redan genomförts.

 

Återremiss: svar på motion om att avskaffa delade turer

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar delade turer i kommunens verksamheter. Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2016-06-20 (§ 98) och som återremitterade ärende till kommunstyrelsen för kompletterande beredning genom att inhämta yttrande från vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

 

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Bildningsnämnden har lämnat förslag på revideringar i styrdokumentet ”Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet” (KFS 4.12).

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna bildningsnämndens förslag till revideringar av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Socialnämnden har överlämnat ett förslag om nya ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd, enligt alkohollagen, att gälla från den 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd.

 

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden har i samband med sin övergripande plan med budget för 2017-2019 upprättat förslag till höjda avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13).

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige ändra följande avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) från den 1 januari 2017:

 

 1. Avgiften för lunch vid dag- och områdescentraler samt matdistribution höjs med en krona per dag till 60 kronor per dag.
 2. Avgiften för frukost i servicehusets restaurang höjs med två kronor per dag till 22 kronor per dag.
 3. Avgiften för kvällsmåltid höjs med två kronor per dag till 30 kronor per dag.

 

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt PBL och strandskydd enligt MB

Bygg- och miljönämnden har överlämnat förslag till taxebestämmelser och taxa enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt Miljöbalken.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta taxebestämmelser och taxa för bygg- och miljönämnden.

 

Program för uppföljning av privata utförare

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta det redovisade förslag ett till Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun.

 

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2017

I samband med arbetet med kommunens budget 2017, lämnas redogörelse avseende de finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB, KFAB, samt Katrineholms Industrihus AB, KIAB.

 1. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa angiven ram, 198 758 000 kronor, som utgångspunkt för KFABs hyresbelastning av kommunen år 2017, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3 500 000 kronor kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut.
 2. Vid oplanerad händelse i bolaget, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert som 3,5 miljoner kronor innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med ekonomichefen, som godkänner och återrapporterar till kommunstyrelsen.
 3. Kommunfullmäktige föreslås besluta vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

 

Övergripande plan med budget 2017-2020

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen och nämnderna lämnat underlag för övergripande plan med budget 2017-2019. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget 2017-2019 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

 1. Övergripande plan med budget 2017-2019 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.
 2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.
 3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
 4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
 5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 581 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.
 6. Nämnderna uppdras att senast i december 2016 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.
 7. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende till en kostnad om högst 255 000 000 kronor. Det ger en beräknad nettohyra för det nya äldreboendet på 13 050 000 kronor inklusive värme och el. Byggnationen ska vara färdigställd under år 2019.
 8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att projektera, upphandla och bygga ny F-6 skola på norr samt ny högstadieskola i Kv Järven Katrineholms kommun om högst 395 500 000 kronor. Det ger en beräknad hyra för de nya skolorna på 33 100 000 kronor år ett. Byggnationen ska vara färdigställd till höstterminen 2020.
 9. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa övriga investeringar enligt investeringsbudgeten 2017-2019. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

Kommunstyrelsens beslutade att följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2017:

 

 • Hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro (separat uppföljning av samtliga förvaltningars arbete)
 • Mottagandet av dels nyanlända som anvisats till kommunen enligt bosättningslagen, dels ensamkommande barn och ungdomar. Effekter för kommunen av kommande ändringar i regelverken rörande mottagandet.

 

Utbetalning av partistöd 2017

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta utbetala partistöd för 2017 med hälften av nedan angivetårsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1.        Mandatbundet stöd:

           Socialdemokraterna    24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor

           Moderaterna              6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

           Sverigedemokraterna 6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

           Liberalerna                4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

           Centerpartiet             4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

           Miljöpartiet                3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

           Vänsterpartiet           2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

           Kristdemokraterna     2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

 

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

 

Nominering av ledamot i Katrineholm Railpoint AB

Enligt bolagsordning för Katrineholm Railpoint AB ska styrelsen i bolaget bestå av sex ledamöter. Val av styrelseledamot gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken ledamoten utsetts till slutet av den årsstämma som hålls efter allmänna val. Styrelsens ordförande utses av styrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att nominera Per Tengå som ledamot i styrelsen för Katrineholm Railpoint AB.

 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutade att arvode som styrelseledamot för Katrineholm Railpoint AB ska utgå på årsbasis med ett inkomstbasbelopp (59 300 kronor för 2016) för uppdraget samt kostnadsersättning för deltagande i för verksamheten nödvändiga seminarier, mässor med mera.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*