25 maj 2016

Kommunstyrelsens beslut den 25 maj 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2016 KS/2016:212 

Kommunstyrelsen beslutade att under ordinarie ordförandens ledighet att under nedanstående tid under sommaren 2016 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2016-06-27 - 2016-07-03   Anneli Hedberg (S)

2016-07-04 - 2016-07-17   Lars Härnström (M)

2016-07-18 - 2016-07-31   Johan Söderberg (S)

2016-08-01 - 2016-08-14   Ulrica Truedsson (S)

Parkeringshus KS/2016:43

I budget 2016 gavs uppdrag att projektera för ett nytt parkeringsdäck på norr. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu utrett placering samt kostnader för drift och byggnation av ett parkeringshus i anslutning till Katrineholms resecentrum.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna återrapporteringen av uppdraget av parkeringshus till budgetberedningen för vidare hantering. Fortsättningsvis är inriktningen att parkeringshuset ska förläggas på norra sidan om järnvägen, på parkeringen öster om Stadshotellet, med byggstart så fort som möjligt under 2017.

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2017 KS/2016:175

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trafikbeställning 2017. Ambitionen är att upprätthålla trafikutbud för den lokala linjetrafiken som blev resultatet av de justeringar som gjordes inför 2015 och som kommunstyrelsen beslutade om 27 maj 2014.

1. Kommunstyrelsen gav uppdraget till Kollektivtrafikmyndigheten att fortsätta undersöka möjligheten att införa anropsstyrd trafik på linje 2 och 3.

2. Kollektivtrafikmyndigheten fick också uppdraget att undersöka möjligheten att göra försök med elfordon i tätortstrafiken.

3. Kommunstyrelsen beslutade att beställa av Kollektivtrafikmyndigheten övrig lokal linjetrafik enligt nuvarande omfattning.

Ansökan från socialnämnden om medel ur integrationsfonden KS/2016:194

Socialnämnden har lämnat en ansökan om 5 miljoner kronor från integrationsfonden. Medlen ska användas till att förstärka verksamheten, så att rättssäkerheten i ärendehanteringen av ensamkommande barn och unga kan upprätthållas och att rätt insatser kan verkställas.

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta till 5 miljoner kronor, av de statliga engångsmedlen som tillförts integrationsfonden, till socialnämnden för förstärkning av verksamheten. Medlen utgör en engångsinsats, så att socialnämndens verksamhet avseende ärendemängden kommer i balans, och är inte ramhöjande.

Budgetkompensation för extra satsning på undersköterskor KS/2016:225

Under maj månad tecknade SKL/Pacta ett treårigt avtal med Kommunal. En extra satsning på undersköterskor har gjorts.

Kommunstyrelsen beslutade att upp till 2,7 miljoner kronor av de statliga engångsmedlen som tillförts integrationsfonden ska tillskjutas vård- och omsorgsnämnden. För satsningen på undersköterskor under år 2016. Medlen överförs till nämnden efter avräkning.

Finansieringen av satsningen/avtalet för 2017 och 2018 överlämnas till kommande budgetprocesser.

Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltande stiftelser KS/2016:197

Katrineholms kommun förvaltar 25 stiftelser. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Stiftelselagen betraktar kommunstyrelsen som det högsta beslutande organet, vilket innebär att varje ledamot i kommunstyrelsen också är styrelseledamot i varje enskild stiftelse.

Kommunstyrelsen godkände årsredovisning, respektive räkenskapssammanställning för varje enskild stiftelse. För Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms tekniska skolas minnesfond ska godkännande även ske av en auktoriserad revisor.

Köp av fastigheten Forssjökvarn 1:104 (Forssjö gymnastikhall) samt nyttjande- och skötselavtal med Ericsbergs gymnastik och idrottsförening 2016:186

Ett köpebrev har upprättas där Eriksberg Gymnastik och idrottsförening överlåter fastigheten Forssjökvarn 1:104 till kommunen. Nyttjande och skötselavtal har tecknats med Eriksbergs Gymnastik och Idrottsförening avseende nyttjande, skötsel och tillsyn av idrottshallen i Forssjö.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna redovisade köpehandlingar samt nyttjande- och skötselavtalet.

Marköverlåtelseavtal avseende byggnation av bostäder på del av fastigheterna Barberaren 8 och 9 KS/2016:227

Ett marköverlåtelseavtal har upprättats mellan kommunen och Dapo Real Estate Group AB som gäller byggnation av bostäder på del av fastigheterna Barberaren 8 och 9. Bolagets avsikt är att uppföra två bostadshus som inrymmer totalt 16 till 20 lägenheter.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat marköverlåtelseavtal avseende byggnation av bostäder på del av fastigheterna Barberaren 8 och 9.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om anpassade sammanträdesrum KS/2015:28

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om anpassade sammanträdesrum. I motionen yrkas att minst ett av kommunens mötesrum ska utrustas så det blir tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om avskaffandet av delade turer KS/2015:286

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av politiker, tjänstermän och fackliga representanter. De ska arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar de delade turerna i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen om avskaffandet av delade turer avslås med hänvisning till den politiska beredningen.

Svar på motion om rätt till heltid KS/2015:123

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat in en motion om rätt till heltid. Motionärerna yrkar följande:

- Rätt till heltid införs för de kommunanställda som vill och som är anställda på deltid.

- Normen för anställningar i kommunen skall vara fast heltid.

- Andelen delade turer får inte öka när rätt till heltid införs.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att motionen om rätt till heltid ska anses besvarad med hänvisning till den politiska beredningen.

Årsredovisning 2015 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:178

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat över sin årsredovisning för 2015 tillsammans med revisionsberättelser. Revisorerna bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande och tillfredställande bild av verksamheten under 2015 och tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för förbundsdirektionen och dess enskilda medlemmar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets direktion och dess enskilda medlemmar.

Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland KS/2016:205

I enlighet med förbundsordningens bestämmelser, har Regionsförbundet Sörmland överlämnat sin årsredovisning med revisionsberättelse till medlemskommunerna för att respektive kommunfullmäktige ska ta ställning beträffande ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse ansvarsfrihet för 2015 och i övrigt lägga årsredovisningen med revisionsberättelse till handlingarna.

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2016:221

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2015. Revisorerna bedömer att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2015, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Borgensåtagande för Intallatörernas Utbildningscentrum (IUC)  KS/2016:234 

IUC har till Katrineholms kommun lämnat en begäran om sänkning borgen på grund av förbättrad ekonomi. Det tidigare borgensåtagande som kommunen hade var på 1 800 000 kronor. IUC ber nu respektive stiftare att sänka sitt borgensåtagande från 600 000 kronor till 315 000 kronor per styrelseplats. Då kommunen har tre styrelseplatser innebär detta ett borgensåtagande på (3 styrelseplaster x 315 000 kronor) på 945 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ingå ett borgensåtagande gentemot Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) på 945 000 kronor. Borgensåtagandet sträcker sig från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2018. Beslutet gäller under förutsättning att övriga stiftare för sin del ingår ett borgensåtagande.

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*