24 februari 2016

Kommunstyrelsens beslut den 24 februari 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2015 KS/2016:74

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört interkontroll inom respektive verksamhetsområde enligt interkontrollplanen.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av genomförd internkontroll och förslag till åtgärder.

Slutrapport projekt Dokument- och ärendehantering, en del av projekt Communis KS/2014:96

En slutrapport avseende projektet Communis (kommunens intranät) har upprättats.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.    

Kommunstyrelsens Årsredovisning 2015 KS/2016:76

Kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för verksamhetsåret 2015. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 8 371 000 kr vilket till stor del beror på vakanser och sjukskrivningar samt oanvända konsultkostnader.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen.

Internkontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde 2016 KS/2016:77

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till internkontrollplaner för 2016 som avser förvaltningarnas verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättade förslag till internkontrollplaner.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att ljussätta Djulö allé KS/2015:42e

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Motion om att ljussätta Djulö allé”. Motionärerna yrkar på att kommunstyrelsen reviderar aktuell ljusplan med den förändringen att ljussätta Djulö allé från Nyköpingsvägen till Djulö gård.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från service och tekniknämnden samt kultur och turismnämnden.

Svar på motion om ”rätt till vind i håret” KS/2015:454

Lilli Márton (MP) yrkar i motionen ”Rätt till vind i håret” på att Katrineholms kommun ska utreda möjligheten till hur verksamhet med elassisterade lastcyklar för att skjutsa äldre skulle fungera. Vidare, att utreda utvecklingsmöjligheter som finns för att fler medborgare kan vara betjänta av möjligheten till lån av sådana cyklar och hur detta skulle kunna fungera.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till vård och omsorgsnämndens yttrande samt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Detaljplan för Forssjökvarn, del av fastigheterna Eriksberg 1:1 - 76:1, 78:1 - 93:1 samt Forssjökvarn 1:1 m.fl, Forssjö, Katrineholms kommun KS/2016:159

En detaljplan för Forssjökvarn har upprättats. Bygg- och miljönämnden har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Förslag till revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KS/2016:57

Bygg- och miljönämnden föreslår att nämndens reglemente revideras så att nämnden kan anta planer som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse, enligt 5 kap, § 27 i plan- och bygglagen. Revideringen innebär att handläggningstiden för planärenden kan förkortas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna bygg- och miljönämndens förslag till reviderat nämndreglemente.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*