23 mars 2016

Kommunstyrelsens beslut den 23 mars 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Sommarjobb 2016 för ungdomar folkbokförda i Katrineholms kommun KS/2016:110

Ett förslag på kompletterande finansiering av de kommunala sommarjobben för ungdomar som fyller 17 år detta år har tagits fram. Alla ungdomar i åldersgruppen erbjuds sommarjobb under tre veckor. 

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta till 1,7 miljoner kronor till Viadidaktnämnden.

Medel ur integrationsfonden för skolskjutsar KS/2016:108

Bildningsnämnden har lämnat en ansökan till kommunstyrelsen med en begäran om 1 miljon kronor ur integrationsfonden för att täcka kostnaden för skolskjutsar av elever på Kartläggningsenheten i Valla. 

Kommunstyrelsen beviljade bildningsnämnden extra medel på 1 miljon kronor av de statliga engångsmedel som tillförts integrationsfonden.     

Medel ur integrationsfond för arbetskläder KS/2016:119      

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en anhållan om utökad ram 2016 med 4 miljoner kronor för införande av arbetskläder.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja vård- och omsorgsnämnden 4 miljoner kronor för arbetskläder av de statliga engångsmedlen som tillförts integrationsfonden.

Internkontroll 2015 KS/2016:107

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Styrelsen ska, med utgångspunkt i nämndernas interna kontrollrapporter följa upp kommunens samlade interna kontroll. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att fortsätta utvecklingen av kommunens interna kontroll i samverkan med nämnderna. Vidare, uppmana nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt internkontrollarbete samt att i övrigt lägga nämndernas internkontrollrapporter till handlingarna.

Avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) KS/2016:130

Enligt kommunallagen ska en gemensam nämnds behörighet och befogenhet närmare preciseras i en överenskommelse mellan de berörda kommunerna (i detta fall Katrineholm och Vingåker). Av denna anledning har ett förslag till reviderat avtal tagits fram. Avtalet har även preciserat Viadidakts uppdrag på ett tydligare sätt. 

Kommunstyrelsen godkänner redovisat förslag till revidering av avtal om samverkan i gemensam nämnd.

Köpeavtal för del av fastigheten Gersnäs 3:8 avseende två delar om vardera ca 10 000 kvm avsett att användas för utökning av solcellspark KS/2016:54

Elproduktion i Stockholm AB har sedan starten år 2009 byggt en park för småskalig vindkraft och solcellsföljare vid Gersnäs. Företaget vill utöka verksamheten och har framfört önskemål om att få förvärva mark uppdelade på två fastigheter i direkt anslutning till nuvarande område för anläggande av en solcellspark inklusive växthus.
Mark- och exploateringschefen har tagit fram ett köpeavtal där kommunen överlåter två delar av fastigheten Gersnäs 3:8 om totalt ca 20 000 kvm, där köpeskillingen är satt till totalt 525 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat köpeavtal.

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål rörande fastigheten Gersnäs 3:8 i Katrineholms kommun KS/2016:131

Byggbolaget Sjötorps förvaltning AB har framfört önskemål om att få markanvisningsavtal för ett större bostadsprojekt på fastigheten Gersnäs 3:8.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat markanvisningsavtal.

Markanvisningsavtal avseende småhustomter på fastigheten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun KS/2016:121

Mark- och exploateringschefen har tillsammans med bolaget SETE L Lindström AB tagit fram ett markanvisningsavtal som avser en mindre del av området som ingår i det program för bostadsbebyggelse vid Trollestrand. Markanvisningsavtal som ger bolaget bl.a. option att ensam förhandla med kommunen om exploatering och förvärv under en tid av två år.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat markanvisningsavtal.

Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål rörande fastigheten Sandbäcken 3:1, beläget i stadsdelen Laggarhult KS/2016:122

Bolaget KBI Holding i Katrineholm AB har framfört önskemål om att få förvärva del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i syfte att bygga bostadshus. Aktuellt område ligger centralt i stadsdelen Laggarhult. Området är till största delen sedan tidigare planlagd för bostäder i gällande detaljplan. Ett markanvisningsavtal som ger KBI Holding i Katrineholm AB bl.a. option att ensam förhandla med kommunen om exploateringen och förvärv under en tid av två år.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna redovisat markanvisningsavtal.

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun KS/2016:123

Företaget SR Betongdesign AB har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde för att kunna utveckla sin verksamhet bl.a. för utställning och butik.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtalet samt delegera till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Remiss: Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun KS/2016:61

Katrineholms kommun har givits möjlighet att lämna synpunkter på Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett yttrande.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

 

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män KS/2015:516

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion om att genomföra årliga lönekartläggningar för att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anse motionen vara besvarad, med hänvisning till personalutskottets beslut och kommunledningsförvaltningens bedömning.

Svar på motion om folkomröstning om ny byggnad på torget KS/2014:528

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om folkomröstning av en ny byggnad på torget. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen att utarbeta en folkomröstning för ett kommande beslut om ett nytt fastighetsbygge på torget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås mot bakgrund av kommunstyrelsens ordförandes och 1:e vice ordförandes beredning av ärendet. 

Redovisning av obesvarade motioner KS/2016:12

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 14 mars 2016 fanns totalt 11 obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Årsredovisning och bokslut 2015 för Katrineholms kommun KS/2016:111

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning och bokslut för Katrineholms kommun 2015.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning för 2015.

Hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler KS/2016:102

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med KFAB genomfört en översyn avseende hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler med syfte att tydliggöra riktlinjer, regler och ansvarsfördelning. Målet med översynen är effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt att stimulera till en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar lokalplanering.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna dokumentet ”Hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler” för Katrineholms kommun.

Heltid och kompetensutveckling – för en attraktiv arbetsgivare och en tryggad personalförsörjning KS/2016:125

Ett förslag till att samtliga nyrekryteringar samt visstidsanställningar ska anställas på heltid, har tagits fram. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att samtliga nyrekryteringar samt visstidsanställningar längre än tre månader, ska anställas på heltid från och med den 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga medarbetare i kommunen ska inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad från och med den 1 juli 2018.                       

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*