22 juni 2016

Kommunstyrelsens beslut den 22 juni 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Arvode till ordförande i Katrineholm Railpoint AB KS/2016:257

Katrineholms kommun äger tillsammans med Svensk Logistikpartner AB och M4 Gruppen AB bolaget Katrineholm Railpoint AB. Respektive ägare svarar för kostnader och arvoden för sina representanter i styrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att arvode som styrelseordförande för Katrineholm Railpoint AB (då denne är en av kommunens utsedda representanter i styrelsen) ska utgå på årsbasis med två inkomstbasbelopp (59 300 kronor 2016) för uppdraget samt kostnadsersättning för deltagande i för verksamheten nödvändiga seminarier, mässor etc. Övriga specificerade kostnader för uppdragets utförande ersätts med 725 kronor/timme exklusive moms.

Remiss: reviderad förbundsordning för Kommunförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:192

Mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet kommit eller kommer att utökas i en relativt stor omfattning har det uppkommit ett behov av revidering av förbundsordningen. Ett förslag till reviderad förbundsordning har skickats ut till medlemmarna.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den reviderade förbundsordningen för Kommunförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik åren 2017-2019 KS/2016:242

Regionförbundet Sörmland har begärt en översyn av de kommunala 3-årsplanerna gällande infrastrukturåtgärder. Detta för att en bättre prioritering, planering, finansiering och genomförande av den aktuella Länsplanen ska kunna göras.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget till reviderad 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik gällande åren 2017-2019.

Utställning av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del landsbygd KS/2014:21

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd för utställning.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad 2016-05-27. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att förslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun – del landsbygd, med tillhörande hållbarhetsbedömning, ska ställas ut för granskning.

Försäljning av fastigheten Forssjökvarn 1:104 (Forssjö idrottshall) KS/2016:186

Ett köpeavtal har upprättats mellan Katrineholms kommun och Katrineholms Fastighet AB (KFAB) gällande försäljning av fastigheten Forssjökvarn 1:104 (Forssjö idrottshall). Det externa hyres/nyttjanderättsavtalet avseende nyttjande, skötsel och tillsyn av idrottshallen, som upprättas med Ericsbergs Goif övertas av KFAB.

Kommunstyrelsen godkände upprättat köpebrev mellan Katrineholms kommun och Katrineholms Fastighet AB, undertecknat av mark- och exploateringschefen.

Slutrapport Arbetslinjen 3.0 KS/2016:275

En slutrapport för projekt Arbetslinjen har tagits fram.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Överenskommelse fastighetsreglering berörande Sandbäcken 3:1, Trädgårdsmästaren 1 och 3 KS/2016:235

Skogsborgsskolans verksamhet skall utökas med ytterligare förskoleavdelningar. En överenskommelse om fastighetsreglering har därför upprättats mellan Katrineholms Fastighet AB (KFAB) och Katrineholms kommun i vilken KFAB förvärvar nu aktuellt byggnationsområde av kommunen.

Kommunstyrelsen godkände överenskommelsen.

Omdisponering av investeringsanslag KS/2016:252

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att investeringsmedel ur investeringsbudget från projekt ”Nya informationsplatser” ska flyttas och i stället användas för täckande av kostnader för investering i bygg- och miljönämndens ärendehanteringssystem.

Kommunstyrelsen beslutade i enligt förslaget.

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende KS/2016:23

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

Svar på motionen Skolmotion KS/2016:127

Inger Fredriksson (C) yrkar i en motion med rubriken ”Skolmotion” på att pulsprojekt införs brett i Katrineholms skolor. Pulsprojekten handlar om att eleverna genom fysisk aktivitet, med höjd puls ska förbättra koncentrationsförmågan och inlärningen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan KS/2015:383

Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en motion om att Katrineholms kommun ska delta i Europeiska trafikantveckan. Motionärerna yrkar att Katrineholms kommun registrerar sig och deltar i Europeiska trafikantveckan från 2016 med sikte på en omfattande kampanj 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan ska anses besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande som baseras på samhällsbyggnadsförvaltningens beredning av ärendet.

Färdigställande av kvarteret Hästen 2016:277

Katrineholms fastighets AB har för kommunfullmäktige meddelat att ett färdigställande av kvarteret Hästen kommer att påbörjas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna färdigställandet.

Årsredovisning 2015 för Vårdförbundet Sörmland KS/2016:196

Vårdförbundet har överlämnat sin årsredovisning för 2015, tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport. Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Vårdförbundet Sörmlands direktion och dess enskilda ledamöter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda medlemmar samt i övrigt lägga årsredovisningen med revisionsrapport till handlingarna.

Fastställande av budget 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2016:226

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan om fastställande av budget för 2017. Budgeten följer samma fördelningsprinciper som tidigare år. Förbundets budget för 2017 har utökats från tidigare 15 000 000 till 16 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2017 samt att kommunens medlemsinsats på 472 247 kronor beaktas i kommande budgetprocess för 2017.

Borgerlig begravningsförrättare KS/2016:236

Ett förslag till nominering av borgerlig begravningsförrättare har inkommit till kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att välja Ywonne Sjöblom som borgerlig begravningsförrättare.

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård KS/2016:141

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har beslutat att rekommendera respektive huvudmans fullmäktige att revidera nämndens reglemente.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente med bilagor.

Sörmlandstaxan KS/2016:187

Inom ramen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har en översyn genomförts av struktur och prissättning av biljetter för resor med myndighetens upphandlade trafik – Sörmlandstaxan. Översynen har även inkluderat skolskjutsmodell för finansiering av skolskjutsar i myndighetens upphandlade trafik.

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort i enlighet med framlagda principer och redovisad pristabell.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att det i Stockholms läns landsting pågår en översyn av priser med följd att nivån på pris för länskort kan komma att lyftas för övervägande och kompletterande beslut.

Utökade investeringsmedel för bro Djulö kvarn KS/2016:286

Service- och tekniknämnden har lämnat en begäran om tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor som avser åtgärdandet av bron vid Djulö Kvarn.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja service- och tekniknämnden ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor för att åtgärda bron vid Djulö Kvarn. Investeringsmedlen ska belasta kommunens rörelsekapital.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*