15 december 2016

Kommunstyrelsens beslut den 14 december 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens plan med budget 2017 KS/2016:491

Kommunchef med ledning, kommunledningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsen 2017-2019 utifrån övergripande plan med budget.

Kommunstyrelsen fastställde internbudgeten för åren 2017-2019 vilken avser ekonomiska ramar för kommunchefen, kommunledningsförvaltningens avdelningar samt samhällsbyggnads­förvaltningen.

Svar på revisionsrapporten Kompetensförsörjning och personaltäthetuppföljning KS/2016:270

Kommunens revisorer har följt upp den tidigare granskningen av kommunens arbete med vilka åtgärder kommunstyrelsen initierat för att bedriva ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete i syfte att säkra behov av personal och kompetens.

Bedömningen är att de brister som tidigare rapport visade endast är delvis åtgärdade.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Tvisteförhandling mellan Kommunal Öst och Katrineholms kommun KS/2016:481

Den första april 2015 inkom det en begäran om förhandling enligt MBL paragraf 10 och paragraf 64, till Katrineholms kommun. Kommunal Öst begärde förhandling för medlemmarna inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att viteskostnader upp till två miljoner kronor dels ska täckas med de 587 000 kronor som finns kvar för skolskjutsar av de statliga engångsmedlen som tillförts integrationsfonden. Den resterande summan, upp till 1 413 000 kronor, tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Utbetalning sker efter avräkning under 2016.

Överförmyndarorganisationen Katrineholms kommun KS/2016:480

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Kommunstyrelsen beslutade att arbetsmiljöansvaret i överförmyndarorganisationen flyttas till kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens kansli. Verksamhetsansvaret ligger kvar hos överförmyndaren. Förändringen ska gälla från och med den 1 januari 2017. Kanslichefen blir attestant för överförmyndarens fakturor och andra ekonomiska transaktioner som rör överförmyndaren.

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen KS/2016:486

Under 2016 har en omorganisation genomförts på kommunledningsförvaltningen innebärande att fyra avdelningar blivit tre varav två avdelningar har gemensam chef. Detta innebär behov av revidering av delegationsordningen.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslaget till revideringar i Delegationsordning för kommunstyreslen i Katrineholms kommun

Ärenden till kommunfullmäktige

Svar på motion om att starta servicepunkter KS 2014:485

Inger Fredriksson (C) och Sten Holmgren (C) har yrkar i sin motion om att starta servicepunkter, att Katrineholms kommun ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att utveckla att utveckla ett system med servicepunkter.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att bifalla motionen. Eventuella kostnader för servicepunkter får tas upp i samband med budget 2018.

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016 KS/2016:399

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) beslutade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2016 att anta den upprättade delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2016 och lämna den vidare till medlemskommunerna. Detta i enlighet med förbundsordningen.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige lägga delårsrapporten med tillhörande revisions- och granskningsrapport till handlingarna.

Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende KS/2016:473

Landstinget i Södermanlands län har beslutat om avgiftsfri primärvård från och med den 1 januari 2017.

Som en konsekvens av detta, behöver vård- och omsorgsnämnden besluta om detta ska gälla fortsättningsvis eller ta ut en avgift för hembesök och frångå principen om att enstaka hembesök ska motsvara landstingets patientavgifter. Om vård- och omsorgsnämnden väljer att följa tidigare beslut innebär det att nuvarande avgift på 50 kronor tas bort och att KFS 4.13 revideras i detta avseende.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) så att avgiften på 50 kronor för hembesök av sjuksköterska hos patienter, ej inskrivna i hemsjukvården, tas bort.

Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång KS/2016:475

I förslag på ny lagstiftning som ska ersätta betalningsansvarslagen förväntas det bli kortare ställtider mellan slutenvård och hemgång. Vård- och omsorgsförvaltningen behöver möta denna utveckling och har tagit fram förslag på ny arbetsform, Trygg hemgångsteam.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att försöksverksamheten med trygg hemgång ska vara avgiftsfri samt att vård- och omsorgsnämnden, efter utvärdering, får fatta beslut om avgiftsfri fortsättning.

Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt) KS/2016:482

Katrineholms- och Vingåkers kommuner har en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Enligt kommunallagen (1991:900) 3 kap 31 § ska nämnden tillsättas i en av de samverkande kommunerna och ingå i denna kommuns organisation. Viadidaktnämnden och dess förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.

  1. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att godkänna uppsägningen av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt).
  2. Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att i samråd med Viadidakt genomföra en översyn av samverkan i gemensam nämnd, med fokus på för- samt nackdelar med den gemensamma nämnden för Katrineholms kommun. Översynen ska återraporteras senast i december månad 2017.

 

Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter KS/2016:483

Det är ett stort tryck på att bygga bostäder i Katrineholm.  I översiktsplanen för kommunen så framgår det att behovet är 4 000 lägenheter till år 2030 för att kommunen ska kunna växa till 40 000 invånare år 2030.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avsätta 5,7 miljoner kronor till inköp av del av Abborren 6. Medlen ska belasta rörelsekapitalet. Vidare att stycka av fastigheten så att nuvarande brandstation blir en egen fastighet. Beslutet gäller under förutsättning att Katrineholms Fastighet AB:s styrelse beslutar att sälja del av fastigheten Abborren 6 till Katrineholms kommun.

Kompletterande beslut för "Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar" (KFS 4.11) KS/2016:340

I samband med att kommunfullmäktige den 21 november beslutade om avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förbisågs olyckligtvis att bildningsnämnden i sitt underlag också föreslog att hyra vid entré till Tallåsaulan skulle tas bort.

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige ta bort avgifter vid entré till Tallåsaulan med gilltighet från den 1 januari 2017. Vidare, besluta att hyra av loger avser per styck och dygn.

 

 

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*