22 augusti 2016

Kommunfullmäktiges beslut i korthet 2016-08-22

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige entledigar

  • Tomas Nyvell (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och som ledamot i service- och tekniknämnden
  • Åsa Thorell Russell (S) från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden

Borgerlig begravningsförrättare KS/2016:236

Ett förslag till nominering av borgerlig begravningsförrättare har inkommit till kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ywonne Sjöblom som borgerlig begravningsförrättare.

Färdigställande av kvarteret Hästen 2016:277

Kommunfullmäktige beslutar godkänna KFAB:s färdigställande av kvarteret Hästen med en nyproduktion av sammantaget 60 - 80 lägenheter.

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård KS/2016:141

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har beslutat att rekommendera respektive huvudmans fullmäktige att revidera nämndens reglemente.

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente med bilagor.

Sörmlandstaxan KS/2016:187

Inom ramen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har en översyn genomförts av struktur och prissättning av biljetter för resor med myndighetens upphandlade trafik – Sörmlandstaxan. Översynen har även inkluderat skolskjutsmodell för finansiering av skolskjutsar i myndighetens upphandlade trafik.

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort i enlighet med framlagda principer och redovisad pristabell.

Utökade investeringsmedel för bro Djulö kvarn KS/2016:286

Service- och tekniknämnden har beräknat kostnaden till 1,2 miljoner kronor för åtgärdande av bron vid Djulö Kvarn.

Kommunfullmäktige beviljar service- och tekniknämnden ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner kronor.

Årsredovisning 2015 för Vårdförbundet Sörmland KS/2016:196

Vårdförbundet har överlämnat sin årsredovisning för 2015, tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport. Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Vårdförbundet Sörmlands direktion och dess enskilda ledamöter.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda medlemmar samt i övrigt lägga årsredovisningen med revisionsrapport till handlingarna.

Fastställande av budget 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2016:226

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan om fastställande av budget för 2017. Budgeten följer samma fördelningsprinciper som tidigare år. Förbundets budget för 2017 har utökats från tidigare 15 000 000 till 16 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för 2017 samt att kommunens medlemsinsats på 472 247 kronor beaktas i kommande budgetprocess för 2017.

Svar på motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan KS/2015:383

Lars Levin (FP) och Ewa Callhammar (FP) har lämnat in en motion om att Katrineholms kommun ska delta i Europeiska trafikantveckan. Motionärerna yrkar att Katrineholms kommun registrerar sig och deltar i Europeiska trafikantveckan från 2016 med sikte på en omfattande kampanj 2017.

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande som baseras på samhällsbyggnadsförvaltningens beredning av ärendet.

Svar på motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende KS/2016:23

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

Svar på motionen Skolmotion KS/2016:127

Inger Fredriksson (C) yrkar i en motion med rubriken ”Skolmotion” på att pulsprojekt införs brett i Katrineholms skolor. Pulsprojekten handlar om att eleverna genom fysisk aktivitet, med höjd puls ska förbättra koncentrationsförmågan och inlärningen.

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Nya motioner som överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

  • Motion från Anita Carlsson (C) om att anordna pendlarparkering i Äsköping 
  • Motion från Inger Hult (L) och Ewa Callhammar (L) om undersköterskeutbildning i kommunens regi
  • Motion från Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) om friskvård för kommunens anställda

Fråga om anordnande av språkbiennal

John-Erik Nyman (L) medges ställa en fråga till bildningsnämndens ordförande om anordnade av språkbiennal. Frågan besvaras muntligen av bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S).

Ny interpellation om lärarbrist

Joha Frondelius (KD) har lämnat en interpellation om lärarbehörighet i Katrineholms skolor. Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*