1 mars 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 29 februari 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Robert Bergendorff (S) entledigas från uppdraget som ersättare i kultur- och konsumentnämnden. Martin Alm (S) väljs som ny ersättare.

Pat Werner (S) väljs att fylla den vakanta platsen som huvudman i Sörmlands Sparbank.

Erik Hernblom (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Som ny ledamot väljs Bo Johansson (M).

Anne Hagberg (S) entledigas från uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Platsen lämnas vakant i avvaktan på ny nominering.

Helena Ekström (S) entledigas från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Anne Hagberg (S) väljs som ny ersättare.

Anita Karlsson (C) entledigas från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige väljer Kjell Larsson (C) som ny ledamot och Emilia Funck (C) som ny ersättare i nämnden.

Revidering av riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun KS/2015:416

Service- och tekniknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2015 att överlämna förslag till riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun.

Kommunfullmäktige godkänner, med vissa tekniska justeringar, service- och tekniknämndens förslag till reviderade riktlinjer för bidrag till enskilda vägar.

De tekniska justeringarna avser huvudsakligen följande: korrigering i 2 § om att bidrag inte lämnas till vägar med totallängd kortare än 500 meter samt i 7 § att ansökan om bidrag för utbetalning 2017 ska skickas in senast den 30 juni 2016. 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp KS/2015:523

Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) beslutade vid sitt styrelsemöte den 2 december 2015 att ställa sig bakom ett förslag om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) vid Luvsjön (Blåvingevägen, Stenblocksvägen, Hällmarksvägen och Moränvägen). KVAAB har överlämnat förslaget till kommunfullmäktige med begäran om godkännande.

Kommunfullmäktige beslutar om utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt KVAAB:s förslag.

Revidering av policy för resor och transporter i tjänsten KS/2015:485

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett reviderat förslag till policy för resor och transporter i tjänsten (för anställda och förtroendevalda). Samtliga nämnder har fått möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på revideringar. 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till reviderad policy för resor i tjänsten.

Revidering av reglementen till följd av utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation KS/2015:495

I samband med översynen av Viadidakts förvaltningsorganisation, uppmanade kommunstyrelsen viadidaktnämnden (KS 2015-04-29, § 83) att genomföra förändringar i enlighet rekommendationer från Public Partners utredning. Mot bakgrund av genomförda förändringar föreslås en revidering av viadidaktnämndens samt kommunstyrelsens reglementen.

Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna revideringar av Reglemente för kommunstyrelsen respektive Reglemente för viadidaktnämnden. 

Verksamhetsplan med budget 2016 (2017-18) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2015:521

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställer årligen verksamhetsplan med budget. Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat verksamhetsplan med budget för 2016 samt plan för 2017-2018 till medlemskommunerna.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhetsplan med budget 2016 (17-18) till handlingarna.

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst, VSR KS/2015:513

Västra Sörmlands Räddningstjänst har överlämnat förslag till taxa för sina tjänster (bland annat utbildning, övning, tillståndshantering, tillsyn, sanering, flagglina, katt i träd).

Kommunfullmäktige fastställer taxan för tjänster inom VSR.

Motion om ombyggnad av bussdelen vid Resecentrum

Thomas Nyvell (MP) har lämnat in en motion om att bygga om bussdelen vid Resecentrum.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation om ledamotsinitiativ

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om ledamotsinitiativ, d.v.s. möjligheten för en ledamot att väcka ärenden i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet med anledning av Joha Frondelius (KD) sjukskrivning.

Fråga om oppositionsrådet

Mica Vemic (SD) har ställt en fråga till oppositionsrådet Ewa Callhammar (L) om arbetsbeskrivningen för oppositionsrådet, rådets uppgifter och om vem/vilka som representeras av oppositionsrådet.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Härefter besvarar Ewa Callhammar (L) frågan i dess olika delar.

Motion om representationsmåltider

Morten Källström (SD) har lämnat in en motion om att kommunen och dess bolag i samband med representationer ska servera mat från matsedlarna för barn och/eller äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation om sjukfrånvaron inom förskolan och skolan

Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat in en interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) om den höga sjukfrånvaron inom förskolan och skolan i Katrineholm.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Fråga om antalet avdelningar på Regndroppens förskola

Ewa Callhammar (L) har lämnat in en fråga till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) om varför det i redovisning av statistik anges att Regndroppens förskola har fem avdelningar medan det i själva verket är två avdelningar.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Därefter besvaras den av bildningsnämndens ordförande.

Fråga om betalning av larmtjänster som inte fungerat

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) om hur det kommer sig att kommunen kan ta betalt för en tjänst som inte fungerat.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Härefter besvaras frågan av vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Interpellation om arbetet mot barnfattigdomen i kommunen

Tony Rodendahl (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om arbetet mot barnfattigdomen i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*