24 oktober 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer

 • Roger Karlsson (MP) som ny ledamot i service- och tekniknämnden
 • Ami Rooth (MP) som ny ersättare i viadidaktnämnden
 • Tommy Ljungberg (S) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 • Alma Rabei (L) som ny ersättare i kultur- och turismnämnden

Kommunfullmäktige entledigar

 • Jessica Andersson (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och turismnämnden
 • Roger Karlsson (MP) från uppdraget som ersättare i Viadidaktnämnden samt socialnämnden.
 • Felix Lundqvist (S) från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 • Anna-Carin Ekenskjöld (SD) från uppdraget som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt

Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det till kommunstyrelsen. Resultatet för årets första åtta månader uppgår till 42,2 miljoner kronor för kommunen. Delårsrapporten innehåller också en sammanställd redovisning och kommunkoncernens resultat för årets första åtta månader uppgår till 83,1 miljoner kronor före extraordinära poster.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten 2016 för Katrineholms kommun till handlingarna.

Redovisning av obesvarade motioner per den 15 september 2016 KS/2016:12

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av redovisningen framgår att det finns 14 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige lägger redovisningen över obesvarade motioner kommun till handlingarna.

Svar på motion om att införa dubbel markanvisning KS/2015:511

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Anita Karlsson (C) samt Ann-Charlotte Olsson (C) har lämnat in en motion. I vilken de yrkar att Katrineholms kommun inför så kallad dubbel markanvisning, för att stimulera bostadsbyggnation på mindre orter. Dubbel markanvisning används för att förmå byggnadsföretag att i samband med att byggrätt ges i tätort även avtala om att byggnation samtidigt ska genomföras på landsbygden.

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Svar på interpellation om djurkyrkogård

Ewa Callhammar (L) har lämnat in en interpellation till service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg (S) om att anlägga en djurkyrkogård. Interpellationsen utmynnar i tre frågor.

 1. Hur kommer det sig att man ännu inte anlagt en begravningsplats för våra husdjur?
 2. Är det någon planerad i närtid?
 3. Kommer ni att lägga in den i budgeten för 2017-2019?

Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar interpellationen. Svaret, som är skriftligt, kan läsas i sammanträdeshandlingarna.

Svar på interpellation om delegationsbeslut är inom lagen för likställhet

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S). Interpellationen utmynnar i tre frågor.

 1. Tycker du att efterlevnaden av dina delegationsbeslut följer principen om likställighet som lagen efterfrågar?
 2. Varför saknas det uppgifter på vilka som sökt och fått avslag hos dig och dessutom motiveringen till avslaget?
 3. Kommer du ta fram riktlinjer för förening och arrangemangsbidrag som gäller rollen som kommunstyrelsens ordförande?

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar interpellationen. Svaret, som är skriftligt, kan läsas i sammanträdeshandlingarna.

Fråga om frånvaro efter sommarlov

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en fråga till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) om hur skolorna i kommunen hanterar frågan om pojkar och flickor inte kommer tillbaka efter sommarlovet och hur ansvaret fördelas i kommunen att uppföljning sker vid eventuell ogiltig frånvaro efter sommarlovet.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Härefter besvaras den muntligt av bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S), som också beskriver innehållet i den handlingsplan som nyligen reviderats av bildningsförvaltningen.

Fråga om giftinventeringen/kemikalieplanen

Lilli Marton (MP) har lämnat in en fråga till bygg- och miljönämndens ordförande Martin Edgélius (M) om hur det går med giftinventeringen/kemikalieplanen och om hur långt arbetet nått.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Härefter besvaras den muntligt av bygg- och miljönämndens ordförande Martin Edgélius (M).

Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har den 20 september lämnat in en motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om ställplatser för bilar

Lars Levin (L) har den 13 oktober lämnat in en motion om ställplatser för bilar.

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen till nästa sammanträde.

Ny Interpellation om hur Katrineholms hemtjänst mår idag

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en ny interpellation till vård och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S). Interpellationen utmynnar i följande frågor:

Fråga 1: Har vi några undernärda medborgare inom hemtjänstens omsorg?

Fråga 2: Har vi några ensamma och deprimerade gamla inom hemtjänstens omsorg?

Fråga 3: Har vi stressad personal inom hemtjänsten i Katrineholm?

Fråga 4: Hur löser vi vikariesituationen och kompetensen inom hemtjänsten?

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Ny fråga om antal uteliggare

Morten Källström (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur många personer som idag räknas som uteliggare i Katrineholm. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar frågan muntligt.

Ny fråga om livsmedelskontroll

Morten Källström (SD) ställer följande fråga till service- och tekniknämndens ordförande.; När ni påstod att matkvaliten var god skulle jag vilja veta på vilken grund du Anneli baserade den bedömningen, är det genom prover eller eget eller annans tyckande? Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar frågan muntligt.

Ny fråga om medicinsk åldersbedömning i samband med anvisningsbeslut

Mica Vemic (SD) ställer en fråga till socialnämndens ordförande om socialnämnden har för avsikt att ordna medicinsk åldersbedömning i fall där den anvisade personen misstänks vara äldre än 18 år? Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Socialnämndens ordförande Pat Werner (S) besvarar frågan muntligt.

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*