22 november 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Efter avsägelse från Pat Werner (S) beslutar kommunfullmäktige entlediga honom från uppdraget som huvudman i Sörmlands Sparbank från den 21 november 2016.

Kommunfullmäktige beslutar nominera Per Tengå som ny ledamot i styrelsen för Katrineholm Railpoint AB. Det är bolagsstämmans uppgift att välja ledamöter. 

Taxor och avgifter från 2017

Kommunfullmäktige beslutar godkänna taxor och avgifter inom följande verksamhetsområden:

 • förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
 • terminsavgift för barn/elever folkbokförda i annan kommun som deltar i ämneskurs på Kulturskolan
 • hyra av Tallåsaulan (lokalbokning och administration överförs till service- och tekniknämnden)
 • ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
 • måltider och matdistribution inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
 • bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen samt strandskydd enligt miljölbalken

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2017

I samband med arbetet med kommunens budget 2017, lämnas redogörelse för finansieringsfrågor som rör kommunens relationer med Katrineholms Fastighets AB (KFAB) samt dess dotterbolag Katrineholms Industrihus AB (KIAB). Kommunfullmäktige beslutar

 1. fastställa angiven ram, 198 758 000 kronor, som utgångspunkt för KFABs hyresbelastning av kommunen år 2017, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3 500 000 kronor kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut
 2. vid oplanerad händelse i bolaget, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert som 3,5 miljoner kronor innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med ekonomichefen, som godkänner och återrapporterar till kommunstyrelsen
 3. uppdra åt KFAB att främst genom sitt dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen

Övergripande plan med budget 2017-2019 för Katrineholms kommun

Mot bakgrund av styrelsens och nämndernas underlag har kommunstyrelsen upprättat och överlämnat förslag till övergripande plan med budget för åren 2017-2019. Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

 1. Övergripande plan med budget 2017-2019 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag
 2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona
 3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 400 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp
 4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp
 5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 581 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp
 6. Nämnderna uppdras att senast i december 2016 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget
 7. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende till en kostnad om högst 255 000 000 kronor. Det ger en beräknad nettohyra för det nya äldreboendet på 13 050 000 kronor inklusive värme och el. Byggnationen ska vara färdigställd under år 2019
 8. Kommunfullmäktige uppdrar till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) att projektera, upphandla och bygga ny F-6 skola på norr samt ny högstadieskola i Kv Järven Katrineholms kommun om högst 395 500 000 kronor. Det ger en beräknad hyra för de nya skolorna på 33 100 000 kronor år ett. Byggnationen ska vara färdigställd till höstterminen 2020
 9. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa övriga investeringar enligt investeringsbudgeten 2017-2019. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras

Utbetalning av partistöd

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per år, dels ett mandatbundet stöd som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2017 enligt nedan angivna belopp, varvid hälften betalas ut i januari respektive juli.

 • Socialdemokraterna      801 000 + 10 000 kronor (24 mandat)
 • Moderaterna                 200 250 + 10 000 kronor  (6 mandat) 
 • Sverigedemokraterna    200 250 + 10 000 kronor  (6 mandat) 
 • Liberalerna                   133 500 + 10 000 kronor  (4 mandat) 
 • Centerpartiet                133 500 + 10 000 kronor  (4 mandat) 
 • Miljöpartiet                   100 125 + 10 000 kronor  (3 mandat) 
 • Vänsterpartiet                66 750 + 10 000 kronor  (2 mandat) 
 • Kristdemokraterna          66 750 + 10 000 kronor  (2 mandat) 

Program för uppföljning av privata utförare

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll samt öka allmänhetens insyn i och möjlighet till information om privata utförares verksamhet. Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar. Kommunstyrelsen har nu överlämnat ett förslag till program.

Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun.

Motion om ställplatser för husbilar

Lars Levin (L) har lämnat in en motion om att utreda förutsättningar för att anlägga ställplatser för husbilar i Katrineholms kommun. Kommunfullmäktige, som tidigare bordlagt ärendet, beslutar nu överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har under hösten 2015 lämnat en motion i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett resurscentrum enligt Origo-modellen. Vidare, att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kontakta landstinget, länets kommuner och polismyndigheten angående inrättandet av ett resurscentrum i Sörmland.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Svar på interpellation om hur Katrineholms hemtjänst mår idag

Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden, Ulrica Truedsson (S), besvarar en interpellation från Joha Frondelius (KD) med frågor om det finns undernärda medborgare, ensamma eller deprimerade gamla inom inom hemtjänstens omsorg. Vidare gäller interpellationen frågor om stressad personal, vikariesituationen och kompetensen inom hemtjänsten.

Ulrica Truedssons (S) skriftliga svar finns att läsa i sammanträdeshandlingarna.

Nya motioner

Kommunfullmäktige beslutar överlämna följande nya motioner till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion från Ylva G Karlsson (MP) om att Katrineholms kommun ska starta ett sportotek där det blir möjligt att gratis låna sportutrustning
 • Motion från Mica Vemic (SD) om att omplacera gymnasieskolans elever utan gymnasiekompetens till andra skolor
 • Motion från Inger Fredriksson (C) om att ta hänsyn till och stärka elevernas integritet vid ny- eller ombyggnad av dusch- eller omklädningsrum i skolorna
Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*