21 mars 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärende

Kommunfullmäktige väljer Linda Rosenlund (S) till den vakanta platsen som ny ersättare i bildningsnämnden.

Detaljplan för Forssjökvarn, del av fastigheterna Eriksberg 1:1 - 76:1, 78:1 - 93:1 samt Forssjökvarn 1:1 m.fl, Forssjö, Katrineholms kommun KS/2016:159

En detaljplan för Forssjökvarn har upprättats. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i Forssjö och möjliggöra nybyggnation av en förskola med fyra avdelningar. Detaljplanen skapar förutsättningar för en utbyggd service och underlag för en bibehållen kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Forssjö.

Förslag till revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KS/2016:57

Bygg- och miljönämnden föreslår att nämndens reglemente revideras så att nämnden kan anta planer som inte är av stor vikt eller av principiell betydelse, enligt 5 kap, § 27 i plan- och bygglagen. Revideringen innebär att handläggningstiden för planärenden kan förkortas.

Kommunfullmäktige godkänner bygg- och miljönämndens förslag till reviderat nämndreglemente.

Svar på motion om att ljussätta Djulö allé KS/2015:42

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Motion om att ljussätta Djulö allé”. Motionärerna yrkar på att kommunstyrelsen reviderar aktuell ljusplan med den förändringen att ljussätta Djulö allé från Nyköpingsvägen till Djulö gård.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från service och tekniknämnden samt kultur och turismnämnden. Båda nämnderna konstaterar att i kommunens övergripande plan med budget för 2016-2018 finns två miljoner kronor avsatta för att ljussätta Djulö allé.

Svar på motion om ”Rätt till vind i håret” KS/2015:454

Lilli Márton (MP) yrkar i motionen ”Rätt till vind i håret” att Katrineholms kommun ska dels utreda möjligheten till hur verksamhet med elassisterade lastcyklar för att skjutsa äldre skulle fungera, dels utreda möjligheten till att fler medborgare som kan vara betjänta av möjligheten kan låna cyklar av det slag som anges i motionen.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning till vård och omsorgsnämndens yttrande samt kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden menar i sitt yttrande att en snarlik verksamhet som den som motionären pekar på, bedrivs sedan tidigare inom nämndens ansvarsområde.

Svar på interpellationer

Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har ställt en interpellation om den höga sjukfrånvaron inom förskolan. Interpellationen, som är ställd till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S), besvaras av denne vid sammanträdet.

Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation om ledamotsinitiativ. Interpellationen, som är ställd till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och vice ordförande Lars Härnström (M), besvaras vid sammanträdet.

Tony Rosendahl (V) har ställt en interpellation om arbetet mot barnfattigdomen. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S), som har lämnat ett skriftligt svar. Eftersom Göran Dahlström (S) inte är närvarande vid dagens sammanträde bordläggs ärendet till nästa sammanträde.

Ny fråga

John-Erik Nyman (L) har lämnat in en fråga till viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S) om YH-utbildningar (Yrkeshögskola). Då ersättaren John-Erik Nyman (L) inte är närvarande bordläggs ärendet.

Nya interpellationer

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en interpellation om säkrare vägar till skolor och förskolor. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen, som är ställd till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S), får framställas.

Nya motioner

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om skolmotion.

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion om att avskaffa anställningsformen "Allmän visstidsanställning”.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna båda motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*