21 juni 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer

  • Anita Johansson (V) till ny ledamot i kultur- och turismnämnden
  • Martin Gustavsson (SD) till ny ledamot i bildningsnämnden efter Per-Ola Fransson
  • Ludvig Sandin (SD) till ny ersättare i bildningsnämnden
  • Martin Gustavsson (SD) som ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB efter Per-Ola Fransson
  • Johnny Flemström (SD) som ersättare i service- och tekniknämnden efter Per-Ola Fransson

Borgensåtagande för Installatörernas Utbildningscentrum (IUC)  KS/2016:234

IUC har till Katrineholms kommun lämnat en begäran om sänkning borgen på grund av förbättrad ekonomi. Det tidigare borgensåtagande som kommunen hade var på 1 800 000 kronor. IUC ber nu respektive stiftare att sänka sitt borgensåtagande från 600 000 kronor till 315 000 kronor per styrelseplats. Då kommunen har tre styrelseplatser innebär detta ett borgensåtagande på (3 styrelseplatser x 315 000 kronor) 945 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar ingå ett borgensåtagande gentemot Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) på 945 000 kronor. Borgensåtagandet sträcker sig från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2018. Beslutet gäller under förutsättning att övriga stiftare för sin del ingår borgensåtagande.

Årsredovisning 2015 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:178

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har lämnat årsredovisning för 2015 tillsammans med revisionsberättelser. Revisorerna bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande och tillfredställande bild av verksamheten under 2015 och tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för förbundsdirektionen och dess enskilda medlemmar.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del ansvarsfrihet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets direktion och dess enskilda medlemmar.

Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland KS/2016:205

I enlighet med förbundsordningens bestämmelser har Regionförbundet Sörmland överlämnat sin årsredovisning med revisionsberättelse till medlemskommunerna för att respektive kommunfullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse ansvarsfrihet för 2015 och lägger årsredovisningen med revisionsberättelse till handlingarna.

Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland KS/2016:221

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2015. Revisorerna bedömer att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2015 och beviljar ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägger årsredovisningen till handlingarna.

Svar på motion om avskaffandet av delade turer KS/2015:286

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av politiker, tjänstermän och fackliga representanter. De ska arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar de delade turerna i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen om avskaffandet av delade turer ska avslås med hänvisning till den politiska beredningen.

Kommunfullmäktige beslutar istället att återremittera motionen för förnyad beredning där framför allt vård- och omsorgsnämndens yttrande ska inhämtas.

Svar på motion om rätt till heltid KS/2015:123

Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har lämnat in en motion om rätt till heltid. Motionärerna yrkar följande:

  • Rätt till heltid införs för de kommunanställda som vill och som är anställda på deltid
  • Normen för anställningar i kommunen skall vara fast heltid
  • Andelen delade turer får inte öka när rätt till heltid införs.

Kommunfullmäktiga beslutar att motionen om rätt till heltid ska anses besvarad med hänvisning till den politiska beredningen.

Svar på motion om anpassade sammanträdesrum KS/2015:28

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en motion om anpassade sammanträdesrum. I motionen yrkas att minst ett av kommunens mötesrum ska utrustas så det blir tillgängligt för personer med funktionsvariationer.

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

Svar på interpellation om revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V) har tillsammans den 10 maj lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om hanteringen av revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum.

Göran Dahlström (S) besvarar interpellationen genom att redogöra för hanteringen i kommunstyrelsen och vidare konstatera att Mica Vemic (SD) den 18 maj har överklagat hanteringen. Mot denna bakgrund väljer Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M) att i nuläget inte besvara de frågor som omfattas av överklagandet.

Svar på interpellation om storleken på förskoleavdelningarna

Ewa Callhammar (L) ställer i en interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) frågor om storleken på förskolans avdelningar i Katrineholm. Johan Söderberg besvarar interpellationens frågor och redogör för de aktuella förhållandena.  

Svar på interpellation om enklare vägar till vägbidragen

Inger Fredriksson (C) har den 10 maj ställt en interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om han är beredd att riva upp Katrineholms kommuns beslut om vägbidragen för att införa Nyköpingsmodellen i Katrineholm. Lars Härnström (M) besvarar interpellationen och förklarar att han inte är beredd att förändra de nyligen av fullmäktige antagna reglerna och att han gärna ser en hantering via e-tjänster.

Fråga om motorsponsring är fossilfritt

Inger Fredriksson (C) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om han anser att sponsring av motorsport ligger i linje med kommunens åtagande att arbeta för minskade utsläpp och bidra till ett fossilfritt Sverige.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Härefter besvaras den av Göran Dahlström (S). 

Fråga om representationsluncher

Morten Källström (SD) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) gällande uppgifter i en tidningsartikel om en representationslunch och alternativet skolmat.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Härefter besvaras den av Lars Härnström (M).

Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

Inger Fredriksson (C) har den 10 juni lämnat in en motion om införande av inköpsförbud i kommunen för hygien- och rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster samt att kommunen ska medverka till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*