20 september 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer

  • Marion Ståhl (S) som ny 1:e vice ordförande i viadidaktnämnden efter Ola Lindgren (S)
  • Christin Hagberg (S) som ny ledamot i bildningsnämnden
  • Fredrik Ahlman (M) som ny ledamot och 1:e vice ordförande i bildningsnämnden från den 1 oktober 2016, efter Bo Sivars (M), som på egen begäran blir ersättare i nämnden
  • Åsa Thorell Russel (S) som ny ledamot i service- och tekniknämnden efter Christin Hagberg (S), som avsagt sig uppdraget
  • Hanna Runesdotter som ny ersättare för överförmyndaren från och med den 30 september 2016 då Ewa Fager avsagt sig uppdraget
  • Jussi Rinne (SD) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Björn Dobrowolski (SD), som avsagt sig uppdraget
  • Suzanne Larsson (SD) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdagar för 2017 KS/2016:310

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammansträdesdagar för 2017 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fastställer det redovisade förslaget till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige.

Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun KS/2016:298

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för kommunen. Programmet utgår från kommunens översiktsplan och anger mål och strategier för bostadsförsörjningen. Tillväxtmålet om 40 000 invånare år 2030 är utgångspunkt för ambitionsnivån. I tätorten Katrineholm planeras för 3000 nya bostäder och på landsbygden planeras cirka 1000 nya bostäder till år 2030.

Kommunfullmäktige antar programmet.                    

Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland KS/2016:303

Vårdförbundet Sörmland har tagit fram ett förslag till reviderad förbundsordning för förbundet, framför allt mot bakgrund av att Flen tillkommit som medlemskommun.

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna det reviderade förslaget.                  

Delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Ks/2016:263

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för årets tre första månader.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapport 1 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna.

Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:262

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin verksamhetsplan och budget för perioden 2017-2019. Planen med budget avser länsgemensam verksamhet och kostnader. Budget som avser trafikkostnader och biljettintäkter justeras och fastställs efter respektive kommuns trafikbeställning.

Kommunfullmäktige beslutarlägga verksamhetsplan med budget till handlingarna.

Svar på interpellation om lärarbrist

Joha Frondelius (KD) har lämnat in en interpellation till bildningsnämndens ordförande om tillgången till behöriga lärare i Katrineholm. Interpellationen utmynnar i följande frågor.

Hur ser situationen ut i vår kommun gällande bristen på behöriga lärare? Hur löser ni bristen på lärare under kommande termin?

Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) besvarar interpellationen. Svaret, som är skriftligt, kan läsas i handlingarna till sammanträdet.

Svar på motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid kommunens skolor KS/2015:518

Per-Ola Fransson (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD) och Anna-Carin Ekenskjöld (SD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att hastighetsbegränsning 30 km/h, införs vid samtliga skolor inom Katrineholms kommun. Vidare att ge service- och tekniknämnden i uppdrag att ta fram en enhetlig policy gällande hastighetsbegränsningar och andra hastighetsnedsättande åtgärder för samtliga skolor inom Katrineholms kommun samt att service- och tekniknämnden samarbetar med myndigheter som sköter vägar utanför kommunens vägnät.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.

Skälen för detta är de motiv som bildningsnämnden och service- och tekniknämnden redogjort för i sina svar. Där framgår bl.a. att trafiksituationen kan se olika ut beroende på var skolan är belägen samt att det är olika myndigheter som beslutar om trafikföreskrifter, vilket kan utgöra hinder för enhetliga riktlinjer. Vidare pågår ett arbete kring just trafiksituationen vid skolorna i kommunen och i den ingår utarbetande av en hastighetsplan.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*