20 december 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer 

 • Jan Lilja (SD) och Per-Ola Fransson (SD) som nya nämndemän till Nyköpings tingsrätt efter Filip Lindahl (SD) som entledigas från motsvarande uppdrag
 • Pontus Lindström (S) som ny ersättare i service- och tekniknämnden efter Christer Johansson (S) som entledigas
 • Berit Werner (L) som ny ersättare i bildningsnämnden efter Inger Hult (L), som entledigas
 • Henrik Larsson (SD) som ny ersättare i kultur- och turismnämnden efter Filip Lindahl (SD), som entledigas

Vidare beslutar kommunfullmäktige entlediga Monica Johansson (S) från uppdraget som ledamot i KFAB/KIAB.

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del landsbygd KS/2014:21

Syftet med en ny översiktsplan för Katrineholms kommun är att skapa en samlad bild över önskad utveckling av kommunen i framtiden. Denna del avser landsbygden. Tidigare har kommunfullmäktige antagit översiktsplan för staden och tillsammans kommer de två delarna att fungera som en kommunövergripande översiktsplan. Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:

 1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat utlåtande, daterad 25 oktober 2016, där inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats efter utställningen.
 2. Kommunfullmäktige antar förslag till Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del landsbygd, med tillhörande hållbarhetsbedömning.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att Översiktsplan 2030 – del landsbygd tillsammans med Översiktsplan 2030 – del staden ersätter Katrineholms översiktsplan antagen 1991 och tillsammans utgör de två dokumenten en kommunövergripande översiktsplan.

Mälardalstaxan KS/2016:348

Ett förslag till Mälardalstaxa har tagits fram att gälla för både buss och regionaltågtrafiken inom Stockholms, Västmanlands, Uppsala, Örebro, Södermanlands och Östergötlands län. MÄLAB är ett gemensamägt bolag mellan landstingen i berörda län. I vårt län har kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ställt sig bakom nedanstående och föreslagit att länets kommuner ska besluta enligt följande:

 1. Takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s förslag.
 2. MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren A-train.
 3. MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till samma nivå.
 4. MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer som för beslutade biljetter.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående förslag.

Överlåtelse av aktier i Katrineholm Rail Point AB KS/2016:460

Katrineholms kommun äger 32 procent, motsvarande 192 aktier, i Katrineholm Rail Point AB (556785-1307 nedan nämnt bolaget) och Svensk logistikpartner AB (556298-1307) äger 34 procent, motsvarande 204 aktier. Resterande aktier, 204 stycken, ägs av m4-gruppen AB. GDL Transport Holding AB, moderbolag till Svensk logistikpartner AB, har påkallat önskemål om köp av kommunens samtliga aktier i bolaget.

I enlighet med bolagsordning och aktieägaravtal har kommunen ansökt om samtycke till överlåtelsen och även erbjudit övriga aktieägare förköp. Samtycket och rätten till förköp innebär att tidigare aktieägare har företrädesrätt till aktieköpet och kan nyttja denna rätt i förhållande till GDL Transport Holding AB.

 1. Kommunfullmäktige besluta att sälja kommunens samtliga aktier i Katrineholm Rail Point AB till GDL Transport Holding AB i enlighet med tecknat avtal.
 2. Förlusten vid försäljningen ska hanteras i bokslutet för år 2016.

En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 - 2019 KS/2016:250

Folkhälsoutskottet har tagit fram förslag till styrdokumentet "En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019". Utmaningarna är förtydliganden av målområden i gällande kommunplan, sett ur ett folkhälsoperspektiv.

Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019.

Besvarande av motion om avskaffande av delade turer

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar delade turer i kommunens verksamheter.

Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2016-06-20 (§ 98) som då beslutade återremittera ärendet till kommunstyrelsen för kompletterande beredning genom att inhämta yttrande från vård- och omsorgsnämnden. Ärendet handläggs nu på nytt av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Besvarande av motion om PUL-blankett

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och Jesper Ek (L) har lämnat en motion om att ändra PUL-blanketten som används inom förskola/skola.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad mot bakgrund av bildningsnämndens yttrande om att förenkling av blanketten redan genomförts.

Svar på motion om att starta bilpool KS/2016:307

Ylva G Karlsson (MP) yrkar i sin motion ”Dags att starta bilpool” på att Katrineholms kommun utreder möjligheten att starta en bilpool, antingen i egen regi eller i samarbete med en extern aktör.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande.

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2016:425

KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat delårsrapport för de båda bolagen gällande perioden  den 1 januari 2016 till och med den 31 augusti 2016.

Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Delårsrapport 2016 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet KS/2016:444

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2016.

Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Delårsrapport 2016 från Vårdförbundet Sörmland KS/2016:448

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden den 1 januari till och med den 31 augusti 2016. Delårsrapporten består av förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning i form av resultat- och balansräkning.

Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Motion från Kristdemokraterna (KD) - Vi behöver en äldredag för politiker

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion med rubriken "Vi behöver en äldredag för politiker". Motionen utmynnar i ett förslag om att en utbildningsdag (äldredag) ska genomföras för politiker, där dagens och framtidens äldreomsorg beskrivs utifrån behov och möjligheter.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för bererdning.

Kompletterande beslut för "Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar" (KFS 4.11) KS/2016:340

I samband med att kommunfullmäktige den 21 november beslutade om avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, förbisågs olyckligtvis att bildningsnämnden i sitt underlag också föreslog att hyra vid entré till Tallåsaulan skulle tas bort.

Kommunfullmäktige beslutar nu ta bort avgifter vid entré till Tallåsaulan med gilltighet från den 1 januari 2017. Vidare beslutar fullmäktige förtydliga att hyra av loger avser per styck och dygn.

Nya frågor

Mica Vemic (SD) medges ställa en fråga om öppnande av den avstängda delen av Vingåkersvägen för trafik, så att "banankurvan" avlastas. Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg (S) besvarar frågan muntligt.

John-Erik Nyman (L) medges ställa en fråga om medborgarundersökningen 2016. Frågan avser vilket värde en sådan undersökning bedöms ha. Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar frågan muntligt.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*