19 januari 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 18 januari 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige entledigar Per-Ola Fransson (SD) och väljer istället Filip Lindahl (SD) som ny nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Kommunfullmäktige entledigar Said Ali Ahmed (M) och väljer istället Carl-Magnus Fransson (M) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige entledigar Ayaan Haaji Mahamed (M) från uppdraget som ersättare i viadidaktnämnden. Platsen lämnas vakant.

Kommunfullmäktige entledigar Erik Hernblom (-) och väljer istället Bo Johansson (M) som ny ledamot i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS/2015:493

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En handlingsplan kan hjälpa kommunen och dess anställda att upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse KS/2015:358

Personalutskottet har överlämnat förslag till reviderade riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse. Förslaget innebär att arbetsplatser som på bred front aktivt arbetar med arbetsmiljö- och hälsoarbete ska uppmärksammas. Samtidigt som goda exempel och kunskaper inom arbetsmiljö och hälsa sprids.

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse.

Utbetalning av partistöd 2016 KS/2015:519

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta en gång per år om utbetalning av partistöd.

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd 2016 enligt följande:

  • Socialdemokraterna 24 mandat x 33 375 = 801 000 kronor
  • Moderaterna 6 mandat x 33 375 = 200 250 kronor
  • Sverigedemokraterna 6 mandat x 33 375 = 200 250 kronor
  • Liberalerna 4 mandat x 33 375 = 133 500 kronor
  • Centerpartiet 4 mandat x 33 375 = 133 500 kronor
  • Miljöpartiet 3 mandat x 33 375 = 100 125 kronor
  • Vänsterpartiet 2 mandat x 33 375 = 66 750 kronor
  • Kristdemokraterna 2 mandat x 33 375 = 66 750 kronor

Delårsrapport 2015 från Vårdförbundet Sörmland KS/2015:460

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2015. Delårsrapporten innehåller en förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning.

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Delårsrapport 2015 från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken KS/2015:497

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till augusti 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB till handlingarna.

Arbetsutrustning för förtroendevalda KS/2015:479

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för arbetsutrustning för förtroendevalda som är anpassade till dagens förhållanden ifråga om teknikanvändning.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag och godkänner nya riktlinjer för arbetsutrustning till förtroendevalda.

Svar på motion om tillsättningen av överförmyndare KS/2015:374

Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Ewa Callhammar (FP) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på att befattningen som överförmyndare ska tillsättas med ett antagningsförfarande där meriter som juridiska och ekonomiska kunskaper väger tungt.

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Svar på interpellation om fossilfria placeringar KS/2015:509

Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Katrineholms kommun har placerat kapital eller pensionsmedel i företag som sysslar med utvinning av olja, kol eller fossilgas. Vidare har hon ställt frågan om kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) är beredd att göra en översyn av finanspolicyn så att Katrineholms avsikt om att bidra till ett fossilfritt Sverige tydliggörs.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar frågorna. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Nya motioner

Följande nya motioner inlämnas till kommunfullmäktige, som beslutar överlämna dem till kommunstyrelsen för beredning.

Motion från Per-Ola Fransson (SD), Mica Vemic (SD), Filip Lindahl (SD), Morten Källström (SD) och Anna-Carin Ekenskjöld (SD) om hastighetsbegränsningar vid samtliga skolor inom Katrineholms kommun.

Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) om höjning av underhållsnivåer för kommunala verksamhetslokaler.

Motion från Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) om nya biståndskriterier med inslag av medmänsklig trygghetsaspekt för äldre som söker äldreboende.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*