19 april 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 18 april 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer Martin Edgélius (M) som ny ledamot i kommunstyrelsen efter Bengt Andersson (M) som begärt entledigande.

Kommunfullmäktige väljer Christoffer Öqvist (M) som ny ledamot, tillika 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden efter Bengt Andersson (M).

Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) som ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Fredrik Hansen Pettersson (L), som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige väljer Martin Gustavsson (SD) som ny ersättare i bildningsnämnden efter Kenneth Malm (SD), som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige entledigar Gunnel Malm Bask (V) från uppdraget som ledamot i kultur- och turismnämnden från den 30 juni 2016.

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun med ansvarsfrihet för 2015 KS/2016:154

Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet under år 2015 och genom lekmannarevisorer granskat verksamheten i de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2015.

Årsredovisning och bokslut 2015 för Katrineholms kommun KS/2016:111

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning och bokslut för Katrineholms kommun 2015. Resultatet uppgår till 29,7 mnkr och av årets resultat öronmärks 8 mnkr för framtida projekt och välfärdsutmaningar.

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2015.

Heltid och kompetensutveckling – för en attraktiv arbetsgivare och en tryggad personalförsörjning KS/2016:125

Ett övergripande mål för kommunen under mandatperioden är att vara en attraktiv arbetsgivare för en tryggad personalförsörjning. I kommunplanen för 2015-2018 uttrycks den politiska viljeinriktningen för de kommunala verksamheternas utveckling bland annat genom att öka möjligheterna att gå från deltid till heltid. För att snabbare öka andelen heltider och kommunens attraktionskraft inför nu Katrineholms kommun heltid som norm. Således beslutar kommunfullmäktige att

  1. samtliga nyrekryteringar samt visstidsanställningar längre än tre månader, ska anställas på heltid från och med den 1 januari 2017
  2. samtliga medarbetare i kommunen ska inneha en heltidstjänst, med möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad från och med den 1 juli 2018. 

Hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler KS/2016:102

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med KFAB genomfört en översyn av hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler. Syftet har varit att tydliggöra riktlinjer, regler och ansvarsfördelning. Målet med översynen är effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt att stimulera till en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar lokalplanering.

Kommunfullmäktige godkänner dokumentet ”Hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler”. 

Fråga med svar gällande YH-utbildningar (yrkeshögskola) KS/2016:132

John-Erik Nyman (L) ställer frågor till viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S) om vilka YH-utbildningar som finns att tillgå för Katrineholm/Vingåker samt hur många studenter från dessa kommuner som deltar i utbildningarna.

Gunilla Magnusson (S) besvarar frågorna muntligt.

Interpellation med svar om arbetet mot barnfattigdomen i kommunen KS/2016:88

Tony Rosendahl (V) har ställt fyra frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om hanteringen av arbetet mot barnfattigdomen, dagsläget och när en handlingsplan kan vara klar.

Göran Dahlström (S) besvarar frågorna och Anneli Hedberg (S) kompletterar med en redogörelse för folkhälsoutskottets arbete.

Svar på motion om folkomröstning om ny byggnad på torget KS/2014:528

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion för folkomröstning om en ny byggnad på torget. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en folkomröstning för ett kommande beslut om ett nytt fastighetsbygge på torget.

Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av kommunstyrelsens ordförandes och 1:e vice ordförandes beredning av ärendet.

Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män KS/2015:516

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat in en motion om att genomföra årliga lönekartläggningar för att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad, med hänvisning till personalutskottets beslut och kommunledningsförvaltningens bedömning.

Redovisning av obesvarade motioner KS/2016:12

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det per den 14 mars 2016 fanns totalt 11 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Svar på interpellation om säkrare vägar till förskolor och skolor KS/2016:128

Inger Fredriksson (C) har ställt rubricerad interpellation till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S). Eftersom Johan Söderberg (S) är frånvarande vid kvällens sammanträde och därmed inte kan besvara interpellationen, bordläggs svaret till nästa sammanträde.

Interpellation om föreningsbidrag KS/2016:157

Joha Frondelius (KD) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om föreningsbidrag och riktlinjerna för ansvariga nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar lämnas vid nästa sammanträde.

Motion om att ändra PUL-blanketten KS/2016:161

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Krister Wistbacka (L) och Jesper Ek (L) har lämnat in en motion om att förändra och förenkla den blankett om personuppgifter som bildningsförvaltningen använder till föräldrar inom förskola och skola.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr KS/2016:165

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att bevara Gamla vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av en eventuell framtida byggnad eller kvarter i området.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*