16 maj 2016

Kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2016

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunfullmäktiges sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. Den som vill kan i efterhand följa debatten på webb-TV (se vänster spalt).

Valärenden

Kommunfullmäktige väljer Gunnar Karlsson (M) som ny ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och turismnämnden efter Christoffer Öqvist (M) som begärt att få lämna uppdraget.

Robert Dahlqvist (V) väljs av kommunfullmäktige till ny ersättare i bildningsnämnden efter Anita Johansson (V), som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktige väljer Annie-Marie Carlsson (M) som ny ersättare till en vakant plats i viadidaktnämnden.

Marie-Louise Ankarsten (C) entledigas på egen begäran från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige väljer Maria Brantö (C) som ny ersättare i nämnden.

Revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd KS/2015:475

En revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd har gjorts. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringarna av reglementet. 

Årsredovisning 2015 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB KS/2016:145

KFAB med KIAB har lämnat in årsredovisning för 2015. Kommunens revisorer har granskat årsredovisningarna för de båda bolagen inom ramen för koncernredovisningen, enligt den kommunala redovisningslagen. 

Kommunfullmäktige beslutar lägga årsredovisningarna med revisionsberättelser för de båda bolagen till handlingarna.

Årsredovisning 2015 för Västra Sörmlands Räddningstjänst KS/2016:115

VSR ska, enligt förbundsordningen, överlämna årsredovisning med revisionsberättelse till kommunfullmäktige som har att ta ställning i ansvarsfrågan.

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess enskilda ledamöter samt beslutar i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Svar på motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket KS/2015:449

Mica Vemic (SD), Per-Ola Fransson (SD), Filip Lindahl (SD), Anna-Carin Ekenskjöld (SD) och Mårten Källström (SD) har lämnat in en motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket.

Kommunfullmäktige avslår motionen om att säga upp avtalet med Migrationsverket, med hänvisning till den politiska beredningen.

Svar på motion om att införa en miljöbarometer på kommunens hemsida KS/2015:384

Lars Levin (L) och Ewa Callhammar (L) har lämnat in en motion om att införa en miljöbarometer på kommunens webb.

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Svar på motion om rastaktivitet under skoltid KS/2015:504

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de yrkar på att kommunen påbörjar en utveckling av rastens betydelse i skolan samt utvecklar tjänster inom skolan som rastpedagoger.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad.              

Svar på motion om representationsmat KS/2016:92

Morten Källström (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion i vilken han yrkar på att Katrineholms kommun och dess bolag i samband med representation alltid och i mån av möjlighet, ska servera mat från den kommunala kostverksamhetens matsedel då representationsluncher bekostas av kommunen eller dess bolag.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Svar på bordlagd interpellation om säkrare vägar till förskolor och skolor

Inger Fredriksson (C) har lämnat en interpellation till bildningsnämndens ordförande om vad kommunen gör för att se till att trafikmiljön vid förskolor och skolor ska bli så säker som möjligt och vilken hänsyn som tas till trafikmiljön i planering och placerring av nya förskolor.

Interpellationen besvaras av bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S).

Svar på interpellation om föreningsbidrag och riktlinjerna för ansvariga nämnder

Joha Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hans syn på delegationsförfarande för kompletterande föreningsbidrag utöver de bidrag som lämnas via de nämnder som har verksamhetsansvar inom respektive område. Vidare avser frågan om det finns någon alternativ modell för hantering av dessa bidrag och om det finns någon budget för dessa kompletterande bidrag.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) besvarar interpellationen.

Fråga om förstelärare i Katrineholms kommun

Jesper Ek (L) har ställt en fråga till bildningsnämndens ordförande om funktionen som förstelärare i Katrineholms kommun. Frågan gäller huvudsakligen utvärdering och anställningsformer.

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Därefter besvaras den av bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S).

Nya ärenden

Motion om att sätta upp stadsskyltar

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L) och Krister Wistbacka (L) har lämnat in en ny motion om att sätta upp stadsskyltar för att hjälpa kommuninvånare och besökare att hitta till ett flertal platser i stadskärnan.

Kommunfullmäktige beslutar överlämna motonen till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation om storleken på avdelningar inom förskolan i Katrineholm 

Ewa Callhammar (L) har lämnat in en ny interpellation till bildningsnämndens ordförande om hur stora avdelningarna är inom förskolan i Katrineholm.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar lämnas vid nästa sammanträde.

Interpellation om revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

Ewa Callhammar (L), Inger Fredriksson (C), Ylva G Karlsson (MP), Joha Frondelius (KD) och Tony Rosendahl (V) har lämnat in en ny interpellation till kommunstyrelsens ordförande och till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Interpellationen avser hanteringen av revisionsrapporten "Granskning av projekt Logistikcentrum".

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar lämnas vid nästa sammanträde.

Interpellation om enklare vägar till vägbidragen

Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation om att förenkla bidragssystemet för vägbidrag enligt en modell som tillämpas i Nyköping.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar lämnas vid nästa sammanträde.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*