16 november 2016

Bildningsnämndens beslut den 15 november

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Ekonomisk uppföljning september 2016

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är +2,4 miljoner. Den största enskilda anledningen till att flera verksamheter prognostiserar plusresultat är svårigheterna att rekrytera personal. Principen för debitering av IT-kostnader ändrades inför 2016 och den debitering som skett för året blev lägre än budgeterat. Därav har prognosen på flera enheter förbättrats.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Revidering bildningsnämndens delegationsordning

Bildningsnämnden beslutade att delegera till enskilda utskottet att besluta om föreläggande om vite när en skolpliktig elev inte fullgör skolgång.

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*