28 september 2016

Bildningsnämndens beslut den 27 september

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Bildningsnämndens delårsrapport 2016

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport för 2016. Bildningsnämnden prognostiserar ett resultat på + 750 tkr. 

Det är främst inom området grundskola som det prognostiseras ett positivt resultat medan det inom området gymnasieskola prognostiseras ett negativt resultat.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna upprättad delårsrapport för 2016

Kvalitetsredovisningar avseende bildningsförvaltningens verksamheter läsåret 2015-16

Avsikten med redovisningarna är att informera och skapa medvetenhet om verksamhetens resultat utifrån läroplansmålen samt utifrån kommunens skolplan och bildningsförvaltningens verksamhetsplan. Redovisningarna innehåller även analyser av resultaten och förslag till förbättringsåtgärder. Arbetet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna kvalitetsredovisningarna för läsåret 2015-16

Förslag till utdelning från KTS-fonden

För 2016 finns 97 099 kr i utdelningsbara medel i Katrineholm Tekniska skolas minnesfond. Det är viktigt att inspirera yngre elevers intresse för teknisk verksamhet för att motivera flickor och pojkar till senare tekniska studier. Därför föreslår bildningsförvaltningen att utdelning görs till KomTek och till Katrineholms Tekniska College.

Bildningsnämnden beslutade att utdela 48 550 kr till Katrineholms Tekniska College och 48 549 kronor till KomTek.

Bildningsnämndens kvalitetspris 2016

Bildningsnämndens verksamheter har som mål att nå god måluppfyllelse enligt de statliga och kommunala styrdokumenten. För att uppmärksamma arbetslag och personal som är framgångsrika i detta arbete har bildningsnämnden tagit beslut om att dela ut ett kvalitetspris. Prissumman är 10 000 kronor.

Bildningsnämnden beslutade att tilldela kvalitetspriset 2016 till Skogsborgsskolans Studio för årskurs 3-6

Val av nya representanter till områdesråd och programråd

Bildningsnämnden beslutade att välja Christin Hagberg (S) som bildningsnämndens representant i områdesrådet för Sandbäcksskolan och i Bygg- och anläggnings programråd.

Bildningsnämnden beslutade att välja Jesper Ek (L) som representant i områdesrådet för Förskolor Väst (Regndroppen, Näverstugan, Stavstugan och Sörgården)

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2017

Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för bildningsnämnden 2017. Sammanträdena föreslås även detta år vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och temadagar planeras i efterhand, ordförande kallar vid behov.

Bildningsnämnden beslutade att fastställa föreslagen sammanträdesplan för 2017

Synpunkter Program uppföljning av privata utförare

Bildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående förslag från kommunledningsförvaltningen till ett framtaget program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun. Bildningsförvaltningens bedömning är att programmet, för sitt ändamål, är tydligt formulerat och tillstyrker att det fastställs.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom programmets utformning.

Yttrande över motion om resurscentrum mot hederrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Marian Loley och Joha Frondelius, Kristdemokraterna, har lämnat in en motion benämnd ”Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland”. I motionen föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att, i samarbete med landstinget, polismyndigheten och andra kommuner inrätta ett resurscentrum för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anse motion vara besvarad.

Yttrande över motion om att ändra PuL-blankett

Liberalerna Katrineholm har lämnat in en motion om att ändra PuL-blanketten som skickas hem till alla föräldrar som har barn i förskola och skola.

Efter synpunkter från pedagoger, föräldrar och skolledare skapade bildningsförvaltningen en ny blankett våren 2016. Denna gäller från och med höstterminen 2016 och är förankrad hos skolledarna.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Ansökan om att starta enskild pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

I augusti 2016 ansökte C Företaget Dagbarnvårdare om att flytta verksamheten från nuvarande adress till en ny adress inne i Valla. Ansökan gäller även utökning av antalet platser från sex till tio barn.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna ansökan om att starta pedagogisk omsorg i nya lokaler, samt att utöka antalet platser till tio barn.

Förslag till justering elevresor för gymnasieelever

Bildningsförvaltningen har uppmärksammats om att gymnasieelever som har lång väg till Länstrafikens hållplatser, inte enligt bestämmelser, kan med medfölja i skolskjutsfordon i mån av plats. I förslaget til beslut öppnas för denna möjlighet under vissa förutsättningar.

Bildningsnämnden beslutade om ett undantag från den nationella lagstiftningen kring skolresor för elever i gymnasieskolan i enligthet med bildningsförvaltningens förslag, samt att dessa förs in i befintligt skolskjutsreglemente.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*