24 augusti 2016

Bildningsnämndens beslut den 23 augusti

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Ekonomisk uppföljning maj 2016

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är +/- 0. Den sammantagna bedömningen efter maj månad är dock att prognoserna från enheterna är något mer positiva än tidigare och den samantagna prognosen för förvaltningen kan komma att förbättra till hösten.

 • Förskolan har en samlad prognos för året på +/- 0 tkr.
 • År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +850 tkr.
 • Prognosen för år 7-9 för året är -600 tkr.
 • Prognosen för grundsärskolan är +300 tkr.
 • Prognosen för gymnasieskolan är +300 tkr.
 • Prognosen för gymnasiesärskolan är -100 tkr
 • Prognosen för gemensamma verksamheter är -600 tkr
 • Prognosen för förvaltningscentralt är +/-0 tkr
 • Prognosen för nämnden är +100 tkr

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten.

Förslag till bildningsnämndens övergripande plan med budget 2017

Facknämnderna i Katrineholms kommun har i uppdrag att med utgångspunkt i 2017 års planeringsdirektiv lämna underlag för arbetet med Övergripande plan med budget 2017-2019, som kommunfullmäktige, utifrån kommunstyrelsens förslag, fattar beslut om i november 2016. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till övergripande plan med budget 2017 för bildningsnämndens verksamhet.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna bildningsförvaltningens upprättade förslag till övergripande plan med budget 2017 inklusive  investeringsplan.

Förslag till förändring av taxor och avgifter 2017

Översyn har skett av taxorna inom bildningsförvaltningens verksamhet inför 2017. Bildningsnämnden beslutade enligt följande:

 1. Godkänna redaktionella förändringar gällande Taxor och avgifter i Katrineholms kommuns författningssamling 4.12  Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
 2. Taxan för lovtillsyn höjs till 1200 kronor för höstterminen inklusive jullovet och till 1400 kronor för vårterminen inklusive sommarlovet
 3. Terminsavgiften för barn och elever, folkbokförda i annan kommun, som deltar i ämneskurs på Kulturskolan
  1. Full avgift - 2 400 kronor
  2. Syskonrabatt syskon 2  -600 kronor (=1 800 kronor)
  3. Syskonrabatt syskon 3  - 1 200 kronor (=1 200 kronor)
  4. Kör, ensemble 300 kronor (ingen avgift för elev som går ämneskurs instrument/sång)
 4. Service- och teknikförvaltningen tar över ansvaret för lokalbokning och tillhörande administration för Tallåsaulan från 2017
 5. Förändring gällande taxa för hyra av Tallåsaulan:
  1. Hyra av kök och foajé – 435 kronor/dygn
  2. Hyra av bibliotek – 145 kronor/dygn
  3. Hyra av loger – 75 kronor/dygn
  4. Hyra vid entré tas bort

Val av nya politikerrepresentanter till områdesråden för Julita skola och Sköldinge skola

Bildningsnämnden beslutade att välja Ludvig Sandin som representant för Julita skola och Ann-Charlotte Olsson som representant för Sköldinge skola.

Slutrapport SKL Matematik PISA 2015

I januari 2012 bjöd Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, in alla kommuner i landet att delta i en gemensam satsning för att förbättra matematikresusltaten, i syfte att Sverige skulle prestera betydligt bätte i PISA 2015 än i PISA 2009. En tredjedel av landets kommuner anslöt sig till satsningen. Katrineholms kommun har ingått i nätverk Östersjön, med start 2013. Slutrapporten ska skickas till SKL.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Yttrande gällande en god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017-2019

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av dokumentet ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun”. I samband med utvärderingen föreslogs ett nytt styrdokument där man valt barn och ungdomars hälsa som ett fokusområde.

Några exempel på förebyggande insatser i bildningsförvaltningens dagliga verksamhet, där också flera av projekten/insatserna bedrivs i samverkan med andra aktörer:

 • Projekt SkolFam
 • Projekt Tweenies
 • Social insatsgrupp arbetar för att förebygga ungdomskriminalitet
 • SamTid – samverkan mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen för ge stöd till elever med hög ogiltig frånvaro
 • #jagmed – EU projekt med målet att öka andelen elever som fullföljer gymnasiestudier med fullständiga betyg
 • Den digitala resan – kommunens 1-1 satsning för att ge varje elev tillgång till ett personligt digitalt verktyg
 • Bildningsnämnden har antagit en policy om Tobaksfri skoltid
 • PULS-projektet – fysisk aktivitet både under skoltid och före ordinarie skolstart

Bildningsnämnden beslutade att anta yttrandet som sitt eget och överlämna till kommunledningsförvaltningen.

Förändring av skolenheter inom år 7-9 - förtydligande av namn

Bildningsnämnden har tidigare beslutat, 2016-03-22 §13, att skolenheterna Södra skolan, Tallåsskolan och Nyhemskolan 7-9, från och med 2016-08-01 bildar två skolenheter. De nya skolenheterna fick beteckningarna Järvenskolan 1, tidigare Södra skolan och Järvenskolan 2 tidigare Tallåsskolan.

För att förtydliga för föräldrar, elever och personal föreslår bildningsförvaltningen nu att namnen ändras till Järvenskolan/Södra och Järvenskolan/Tallås.

Bildningsnämnden beslutade att Järvenskolan 1 ändras till Järvenskolan/Södra och att Järvenskolan 2 ändras till Järvenskolan/Tallås

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*