14 juni 2016

Bildningsnämndens beslut den 14 juni

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Ekonomisk uppföljning april 2016

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är osäker men målet är ett nollresultat. Den prognos som lämnas i dagsläget kan komma att ändras då detta är en bild av hur det ser ut just nu. Fler åtgärder än de som är planerade kommer att genomföras, vilket kan påverka prognosen.

  • Förskolan har en samlad prognos för året på -450 tkr.
  • År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på +450 tkr till årets slut.
  • Prognosen för år 7-9 för året är -600 tkr.
  • Prognosen för grundsärskolan är +300 tkr.
  • Prognosen för gymnasieskola är +300 tkr.
  • Prognosen för gymnasiesärskolan för året är -100 tkr
  • Prognosen för gemensamma verksamheter för året är -600 tkr
  • Prognosen för förvaltningscentralt för året är +600 tkr
  • Prognosen för nämnden för året är +100 tkr

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten.

Val av ny politikerrepresentant till områdesrådet för Sandbäckens förskolor

Anita Johansson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i bildningsnämnden. Hon var även nämndens representant i områdesrådet för Sandbäckens förskolor.

Bildningsnämnden beslutar att utse Robert Dahlqvist som representant till områdesrådet för Sandbäckens förskolor.

Förslag till utdelning från stipendier och fonder 

Bildningsnämnden beslutar om utdelning från fonderna Katrineholms skolors samfond för stipendier åt lärare och fonden Sköldinge sockens magasinsfond och Lerbo sockens magasinsfond.

Fonderna har för närvarande ett underskott som måste återhämtas innan utdelning kan ske.

Bildningsnämnden beslutar att inte göra någon utdelning från fonderna.

Yttrande över motion om enhetliga hastigbegränsningar vid Katrineholms skolor

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i Sverigedemokraternas motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms skolor.

Kommunens kommunala skolor är belägna i såväl Katrineholms tätort som på landsbygden. Trafiksituationen ser väldigt olika ut mellan de olika enheterna.

Bildningsnämnden ställer sig positiv till en översyn men kan inte, utifrån olika förutsättningar i trafiksituationen utanför de kommunala skolorna, bedöma om det är möjligt att ha en enhetlig policy.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*