23 mars 2016

Bildningsnämndens beslut den 22 mars

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsuppföljning februari 2016

Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är osäker men målet är ett nollresultat. År F-6 inklusive fritidshem, har en prognos på -200 tkr men övriga verksamheter har prognosen +/- 0 tkr.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna månadsrapporten.

Förslag förändring av skolenheter inom år 7-9

Bildningsförvaltningen föreslår att skolenheterna Södra skolan, Tallåsskolan och Nyhemsskolan år 7-9 går samman och att två skolenheter bildas från och med 2016-08-01. Tallåsskolan får tillgång till lokalerna i såväl Tallåsskolan som Erlaskolans nuvarande lokaler.

Bildningsförvaltningen föreslår att namnen för de nybildade skolenheterna blir Järvenskolan 1 och Järvenskolan 2.

Bildningsnämnden beslutade enligt bildningsförvaltningens förslag.

Utredning av alternativa förslag till förstudien "Byggnation av ny skola i centrum"

För gymnasieskolan är arbetsgruppens bedömning att kommunens samtliga gymnasieprogram ska samlas på Duveholmsskolan i enlighet med det förslag som finns, vanligen benämnt ”Campus Backa”. Detta arbete bör snarast påbörjas.

För grundskolans senare år är arbetsgruppens bedömning att en i staden centralt belägen skolenhet ska samla alla elever i skolår 7-9 i en nybyggd skolenhet på Järvenområdet. Som alternativ till denna lösning kan ett campusområde i nära anslutning skapas av Vita och Röda huset ihop med de fastigheter som finns på tomten mellan dessa fastigheter.

För grundskolans tidigare år är arbetsgruppens bedömning att fyra skolenheter för skolår F-6 ska finnas – en i respektive stadsdel. Nyhemsskolan, Skogsborgsskolan, Sandbäcksskolan samt en samlad enhet i norra stadsdelen. Skogsborgsskolan och Sandbäcksskolan behöver då ytterligare lokaler.

För förskolan är arbetsgruppens bedömning att, förutom redan beslutade projekt, en utbyggnad av Backa förskola samt en omvandling av Nävertorpsskolan kan tillföra ytterligare lokaler. Eventuellt kan även Västra skolans nya skolbyggnad tas i anspråk för förskoleverksamhet.

För vuxenutbildningen föreslår arbetsgruppen Lindengymnasiets lokaler beroende på vilka beslut som fattas kring en 7-9-skola. Ett alternativ till detta kan vara att förlägga vuxenutbildningen i externa lokaler. Byggs en ny skola för skolår 7-9 kan vuxenutbildningen vara kvar i nuvarande lokaler i Vita och Röda huset. I det fallet kan Lindengymnasiet byggas om till äldreboende.

För Kulturskolan föreslår gruppen antingen lokaler i en nybyggd skola på Järvenområdet eller att de inryms i Ellwynska skolans lokaler med närhet till Perrongen. För verksamheten KomTek finns alternativet att samlokalisera med KTC. Ett annat alternativ är att inrymma den ihop med en ny skola 7-.9 på Järvenområdet.

Bildningsnämnden beslutade

Att godkänna förstudien ”Översikt över möjliga alternativ till ny 7-9-skola samt presentation av lösningar på skolans lokalbehov på kort och lång sikt” samt att översända den till Kommunstyrelsen.

Att föreslå kommunstyrelsen att ge KFAB i uppdrag att projektera enligt förslagen 1-4 i förstudien:

1.      Beslut om utbyggnad av förskolan i enlighet med förstudiens intentioner.

2.      Beslut om utbyggnad för samlokalisering av gymnasieprogrammen på Duveholmsskolan.

3.      Beslut om ny skola på Järvenområdet.

4.      Beslut om ny skola på Norr.

Revidering av Katrineholms skolplan 2016-2019

På sammanträdet den 23 februari presenterades och antogs Katrineholms skolplan 2016-2019. Därefter har några texter i planen uppdaterats eller lagts till.

Bildningsnämnden beslutade att anta den reviderade skolplanen.

Yttrande över motion om rastaktivitet under skoltid

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunen ska påbörja utvecklingen av  rastens betydelse i skolan samt utvecklar tjänster inom skolan som rastpedagoger.

Skolenheterna organiserar idag sina raster och rastaktiviteter utifrån de förutsättningar och behov som finns på enheten och att skolan har ett tillsynsansvar. Utgångspunkten är att rasten och rastaktiviteter ska vara en tid för social gemenskap och inbjuda till fysisk aktivitet. Rektor beslutar om den egna inre organisationen utifrån behov och ekonomiska förutsättningar.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*