Anslagstavla

Det här är kommunens digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för:
  • Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
  • Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet
  • Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-04-16
Paragrafer: 41-64
Datum för uppsättande: 2018-04-24
Datum för nedtagande: 2018-05-18
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-03-28

Paragrafer: 36-53
Datum för uppsättande: 2018-04-03
Datum för nedtagande: 2018-04-27
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens utskott

Organ: Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum: 

Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 

Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-04
Paragrafer: 45-56
Datum för uppsättande: 2018-04-11
Datum för nedtagande: 2018-05-03
Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:
Paragrafer: 
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen

Lönenämnd Sörmland

Service- och tekniknämnden

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm

Socialnämnden

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-04-18
Paragrafer: 57-68
Datum för uppsättande: 2018-04-24
Datum för nedtagande: 2018-05-18
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-04-18
Paragrafer: 69-74
Datum för uppsättande: 2018-04-24
Datum för nedtagande: 2018-05-18
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Socialnämndens utskott

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-05
Paragrafer: direktjustering 185-188
Datum för uppsättande: 2018-04-06
Datum för nedtagande: 2018-05-03
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-05
Paragrafer: 183-212, direktjustering 185-188
Datum för uppsättande: 2018-04-11
Datum för nedtagande: 2018-05-07
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm
 

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-13
Paragrafer: 213-214
Datum för uppsättande: 2018-04-13
Datum för nedtagande: 2018-05-09
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-04-19
Paragrafer: 215-236
Datum för uppsättande: 2018-04-13
Datum för nedtagande: 2018-05-09
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Valnämnden

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum:

Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Viadidakt

Organ: Viadidakt
Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt Katrineholm

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-04-12
Paragrafer: 11-22
Datum för uppsättande: 2018-04-17
Datum för nedtagande: 2018-05-07
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

Övrigt

 

Delegationsbeslut

Beslut: Kompletteringsbidrag till kulturfestivalen Revolt - Studiefrämjandet Sörmland
Paragraf: KS del §46
Datum för upprättande: 2018-04-10
Datum för nedtagande 2018-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till föreningen Romano Merakos nationaldagsfirande
Paragraf: KS del §47
Datum för upprättande: 2018-04-11
Datum för nedtagande: 2018-05-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till KFV Marknadsföring i samband med Katrineholmsgalan 2018
Paragraf: KS del §52
Datum för upprättande: 2018-04-23
Datum för nedtagande: 2018-05-15
Förvaringsplast för protokollet: KommunledningsförvaltningenUpplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet kommunallagen

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.
Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits
på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Organ:
Dag:
Tid:
Plats:

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*