Anslagstavla

Det här är kommunens digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för:
  • Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
  • Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet
  • Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

Här kommer den texten att finnas. samt länk

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utskott

Bildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden

Kulturnämnden

Lönenämnd Sörmland

Service- och tekniknämnden

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum:
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet:

Socialnämnden

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum:
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Socialnämndens utskott

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-11
Paragrafer: § 1-31
Datum för uppsättande: 2018-01-15 
Datum för nedtagande: 2018-02-08
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Valnämnden

Viadidakt

Organ: Viadidakt
Sammanträdesdatum:
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt Katrineholm

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 
Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Övrigt

Delegationsbeslut

Beslut: Yttrande över ansökan om förordnanden som borgerlig vigselförrättare
Paragraf:KS del § 127
Datum för uppsättande: 2018-01-02
Datum för nedtagande: 2018-01-26
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till lokalhyra 2018 - eritreanska föreningen i Katrineholm
Paragraf:KS del §1
Datum för uppsättande: 2018-01-12
Datum för nedtagande: 2018-02-06
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till SM i nationell Skeet 2018
Paragraf:KS del §2
Datum för uppsättande: 2018-01-17
Datum för nedtagande: 2018-02-08
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet kommunallagen

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.
Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits
på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*