Anslagstavla

Det här är kommunens digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för:
  • Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
  • Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet
  • Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

 

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Paragrafer:  143-157
Datum för uppsättande: 2018-11-27
Datum för nedtagande: 2018-12-21
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen 

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-11-28

Paragrafer: 188-209
Datum för uppsättande: 2018-12-05
Datum för nedtagande: 2018-12-28
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen


Kommunstyrelsen

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-12-17
Paragrafer: 210-211
Datum för uppsättande: 2018-12-17
Datum för nedtagande: 2019-01-10
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 

Kommunstyrelsens utskott

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Organ: Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum: 2018-11-14

Paragrafer: 13-20
Datum för uppsättande: 2018-11-19
Datum för nedtagande:  2018-12-12
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-11
Paragrafer:  50-61
Datum för uppsättande: 2018-12-17  
Datum för nedtagande: 2019-01-08  
Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-05
Paragrafer: 169-186
Datum för uppsättande: 2018-12-12
Datum för nedtagande: 2019-01-03
Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen

Service- och tekniknämnden

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum:
Paragrafer: 
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm
 

Socialnämnden

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-11-21
Paragrafer: 164-166
Datum för uppsättande: 2018-11-22
Datum för nedtagande: 2018-12-18
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm 

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-12-12
Paragrafer: 168, direktjustering
Datum för uppsättande: 2018-12-12
Datum för nedtagande: 2019-01-04
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm 

Socialnämndens utskott

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-11-21
Paragrafer: 696-704
Datum för uppsättande: 2018-11-22
Datum för nedtagande: 2018-12-18
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Paragrafer: 705-730
Datum för uppsättande: 2018-12-05
Datum för nedtagande: 2018-12-28
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Valnämnden

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum: 2018-11-20

Paragrafer: 15-19
Datum för uppsättande: 2018-11-28
Datum för nedtagande: 2018-12-21
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Viadidakt

Organ: Viadidakt
Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt Katrineholm

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-06
Paragrafer: 104-117
Datum för uppsättande: 2018-12-11
Datum för nedtagande: 2019-01-04
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-13
Paragrafer: 47-50
Datum för uppsättande: 2018-12-14
Datum för nedtagande: 2019-01-04
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-11-22
Paragrafer: 21-23
Datum för uppsättande: 2018-11-23
Datum för nedtagande: 2018-12-17
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

Lönenämnd Sörmland 

Organ: 
Sammanträdesdatum: 

Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: 

   

Övrigt

 

Delegationsbeslut

Beslut: Förslag till begravningsombud
Paragraf: 123
Datum för uppsättande: 2018-11-15 
Datum för nedtagande: 2018-12-10
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Gröna kulle

Beslut: Bidrag till Somaliska föreningen för integration, kultur och sport
Paragraf: 126
Datum för uppsättande: 2018-11-27 
Datum för nedtagande: 2018-12-20
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Gröna kulle    


Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet kommunallagen

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.
Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits
på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Organ: Kommunfullmäktige
Dag: Måndagen den 17 december 2018
Tid: kl. 18:00
Plats: Safiren, Drottninggatan 19

Allmänheten är välkommen!

Utdrag ur dagordning:

Val till styrelse

Grönplan Katrineholms kommun

Sörmlandstaxan 2019

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*