Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 7 juni 2018, klockan 13.15
Plats: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
Lokal: Yngaren 1 & 2

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information - ekonomi- och personalredovisning
 5. Aktuell information från verksamhetschefer
 6. Redovisning av delegationsbeslut
 7. Öppet för allmänheten från klockan 15.00. Allmänhetens frågestund.
 8. Nattfasta - resultatmål våren 2018
 9. Yttrande över biblioteksplan
 10. Yttrande över motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg
 11. Revidering av förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare - hemtjänst
 12. Ändrad habiliteringsersättning utifrån rekvirerat statsbidrag
 13. Länsgemensam strategi för stöd till anhöriga
 14. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
 15. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
 16. Arbetsmodell för trygg hemgång
 17. Redovisning av planerade och genomförda åtgärder efter nattinspektion 2017
 18. Beslut om utdelande av 2018 års kvalitetspris
 19. Utseende av dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden
 20. LS 3:18 Anmälan enligt lex Sarah (brister i utförande av insats, rutiner, kompetens)
 21. LS 4:18 Anmälan enligt lex Sarah (brister i utförande av insats)
 22. Meddelanden

Ulrica Truedsson
Ordförande

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Sammanträdeshandlingar