Kulturnämnden sammanträder - Katrineholm

Kulturnämnden sammanträder

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 16:00
Plats: Perrongen
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Dagordning

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Trygg och säker kommun

5.

Förslag till förändrat uppdrag av konstinköp

6.

Delegationsordning 2018

7.

Delegationsbeslut Föreningsbidrag april 2018

8.

Tf förvaltningschef

9.

Verksamhetsinformation
- Bibliotek
- Konst
- Ungdomar

Cecilia Björk (S)
Ordförande