Kulturnämnden sammanträder

Tid: Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 16:00
Plats: Perrongen
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Dagordning

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

TEMA – Jakten på Jack

5.

Kulturnämndens interkontrollrapport 2017

6.

Kulturnämndens internkontrollplan 2018

7.

Årsredovisning 2017 - kulturnämnden

8.

Överflyttning av investeringsmedel från år 2017 till 2018

9.

Avveckling av Bygghyttan

10.

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

11.

Förslag på ytor för muraler i Katrineholms kommun

12.

Bidrag till Särskilt kulturstöd och hyresbidrag

13.

Redovisning av delegationsbeslut Konstinköp

14.

Redovisning av delegationsbeslut föreningsbidrag

15.

Verksamhetsinformation

16.

Övriga frågor

Cecilia Björk

Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon