Kommunstyrelsen sammanträder - Katrineholm

Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 20 juni, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       - Kontaktcenter

2.    Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3.    Lyckliga gatorna

4.    Västra stambanegruppen

5.    Beslut om Sörmlandstaxan 2019

6.    Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2

7.    Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)

8.    Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

9.    Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

10.  Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

11.  Grönplan för Katrineholms stad

12.  Nytt markanvisningsavtal avseende bostadsbyggnation i Norra stadsdelen inom del av fastighetgen Gersnäs 3:8 i Katrineholms kommun

13.  Markanvisningsavtal med Tekniska verken i Linköping AB avseende industrimark inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m fl i Katrineholm

14.  Markanvisningsavtal med Finja AB avseende industrimark inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m.fl. i Katrineholms kommun

15.  Exploateringsavtal avseende del av fastighet Djulö 2:3, Katrineholms kommun

16.  Köpeavtal avseende fastigheterna Plogen 2:1 och del av Nävertorp 5:1

17.  Revidering av och tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning

18. Anmälan av delegationsbeslut

19. Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

20. Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*