Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 29 november, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       - Befolkningsstatistik
       - Extratjänster
       - Kontaktcenter
       - Katrineholm 100 år

2.    Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

3.    Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

4.    Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sanbäcken 3:1, Katrineholms kommun

5.    Trafikstrategi korrigerad efter återremiss

6.    Parkeringsstrategi korrigerad efter återremiss

7.    Hastighetsplan Katrineholms kommun

8.    Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

9.    Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018

10.   Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

11.   Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01).

12.   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

13.   Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

14.   Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

15.   Svar på motion om förströelsefond

16.   Svar på motion om införande av Huskurage

17.   Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) (Handlingar skickas senare)

18.   Yttrande över förslag till länsplan för regional infrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

19.   Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018

20.   Nominering till Leader Sörmland

21.   Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för kommunstyrelsen

22.   Grönplan Katrineholms stad

23.   Finansiering av nyårspromenad 2017

24.   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB.

25.   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

26.   Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen.

27.   Anmälan om delegationsbeslut

28.   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

29.   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

30.   Meddelanden

 

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*