Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 30 maj, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Allmänt
       - Befolkningsstatistik
       - NKI
       - Svenskt näringsliv
       - Näringslivsrådets 8-punktsprogram

2.    Personalredovisning för Katrineholms kommun

3.    Avfallsplanen

4.    KFV Marknadsföring

5.    Triangelföreningen KFUM

6.    Minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar

7.    Långsiktig planering för lokalisering av förskoleutbyggnad

8.    Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

9.    Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

10.  Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

11.  Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

12.  Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

13.  Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

14.  Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

15.  Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

16.  Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

17.  Yttrande över vägplan rörande väg 56 mellan Bie och Alberga

18.  Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019

19.  Uppföljning av kommunplan 2015-2018

20.  Tertialrapport 2018 Katrineholms kommun

21.  Årsredovisning och räkenskapssammanställning år 2017 för av kommunen förvaltade stiftelser

22.  Utdelning från stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel

23.  Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2018

24.  Slutrapport Katrineholm 100 år

25.  Anmälan av delegationsbeslut

26.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

27.  Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*