Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 16 april, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänhetens fråga

Nr   Ärende

1.    Protokollsjustering

2.    Sammanträdets laga tillkomst

3.    Entledigande av ersättare i socialnämnden

4.    Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

5.    Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2017 med ansvarsprövning (Handlingar skickas senare)

6.    Svar på remiss gällande regionbildning

7.    Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

8.    Schablonfördelningar ensamkommande

9.    Redovisning av obesvarade motioner

10.  Svar på motion om att företagen ska synas

11.  (Ny) Interpellation om förskolans lokaler

12.  (Ny) Interpellation om antalet tillbud inom förskolan

13.  (Ny) Interpellation om barngruppens storlek i Katrineholm mars/april 2018

14.  (Ny) Interpellation om varför skrivelse "konsekvensanalys gällande situationen på förskolorna i Katrineholm" inte lämnas ut

15.  Fråga om "Ur och skur"-alternativ i Julita

Torgerd Jansson                                       Marie Sandström Koski
Ordförande                                              Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*