Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 18 juni, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänhetens fråga

Nr   Ärende

1.    Protokollsjustering

2.    Sammanträdets laga tillkomst

3.    Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

4.    Val av gode man vid lantmäteriförrättning

5.    Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

6.    Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

7.    Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

8.    Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

9.    Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

10.  Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

11.  Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

12.   Svar på interpellation om finansiering av investeringar

13.   Svar på interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - namngivning av rondeller

14.   Svar på interpellation om hur ska Katrineholm bli en attraktiv arbetsgivare

Torgerd Jansson                                       Marie Sandström Koski
Ordförande                                              Sekreterare

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*