Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 19 november, klockan 08:30

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänhetens fråga

Val till SKL

Nr   Ärende

1.    Protokollsjustering

2.    Fastställande av dagordning

3.    Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige 2018-2022

4.    Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden

5.    Reviderade regler för det kommunala partistödet

6.    Utbetalning av partistöd 2019

7.    Övergripande plan med budget 2019-2021

8.    Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst

9.    Taxor och avgifter kulturnämnden 2019

10.  Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2019

11.  Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)

12.  Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen

13.  Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång med mera

14.  Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång

15.  (Ny) Interpellation om kommunallagen och motionsberedningar

16.  Meddelanden

Torgerd Jansson                                 Marie Sandström Koski
Ordförande                                        Sekreterare

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*