Kommunfullmäktige sammanträder

Tid: Måndag den 18 december, klockan 18:00

Plats: Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Nr   Ärende

1.    Allmänhetens fråga

2.    Protokollsjustering

3.    Sammanträdets laga tillkomst

4.    Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen - Sverigedemokraterna

5.    Entledigande av ledamot i bygg- och miljönämnden - Sverigedemokraterna

6.    Val av ersättare i socialnämnden - Sverigedemokraterna

7.    Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)

8.    Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

9.    Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sanbäcken 3:1, Katrineholms kommun

10.  Återremiss: Trafikstrategi

11.  Återremiss: Parkeringsstrategi

12.  Hastighetsplan Katrineholms kommun

13.  Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

14.  Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018

15.  Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

16.  Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01).

17.  Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

18.  Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

19.  Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun

20.  Svar på motion om renodlad gymnasieskola

21.  Svar på motion om skoldusch

22.  Svar på motion om att producera egen el via solceller

23.  Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

24.  Svar på motion om förströelsefond

25.  Svar på motion om införande av Huskurage

26.  Motion om medborgarinflytande

27.  Meddelanden

Torgerd Jansson     Marie Sandström Koski
Ordförande            Sekreterare

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*