Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 12 december klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Månadsrapport oktober 2017
 5. Förslag fördelning av internbudget 2018
 6. Bidragsbelopp 2018 för verksamheter som bedrivs i extern regi
 7. Förslag utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2017
 8. Revidering bildningsnämndens delegationsordning
 9. Rutin för prioritering vid skolval
 10. Val av politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd
 11. Delning av programråd Katrineholms Tekniska College
 12. Yttrande revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering
 13. Delegationsbeslut
 14. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*