Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Bildningsnämndens årsredovisning 2017
 5. Internkontrollrapport 217
 6. Internkontrollplan 2018
 7. Förslag justering av tillämpningsregler för skolskjutsar
 8. Val av politikerrepresentanter till områdesråd och programråd
 9. Synpunkter angående förslaget till Övergripande kompetensförsörjningsplan
 10. Rapportering kränkande behandling och diskriminering förskola, skola och fritidshem
 11. Delegationsbeslut
 12. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*