Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 6 november 2018 klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Månadsrapport september
 5. Utökning av ledningsorganisationen Katrineholms förskolor
 6. Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2019
 7. Förslag utdelning bildningsnämndens kvalitetspris 2018
 8. Förslag justering bestämmelser elevresor för gymnasieelever
 9. Yttrande angående motion om Funkisglädje till Katrineholm
 10. Delegationsbeslut
 11. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*