Bildningsnämnden sammanträder

Tid:     Tisdagen den 12 juni 2018 klockan 13 
Plats:  KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18

Öppet för allmänheten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Tertialrapport 2018, tertial 1
 5. Utredning en samlad gymnasieskola
 6. Inrättande av skolenheter
 7. Dataskyddsombud för bildningsnämnden
 8. Förslag utdelning från stipendier och fonder
 9. Förslag yttrande gällande motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg
 10. Förslag yttrande gällande motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter
 11. Ansökan om att utöka enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun
 12. Delegationsbeslut
 13. Meddelanden

Johan Söderberg, ordförande

Kompletta sammanträdeshandlingar finns tillgängliga i den högra spalten här bredvid, vid
sammanträdet eller på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*