Digital delaktighet

En mobiltelefon, dator och surfplatta med frågetecken på.

Ungefär 500 000 människor i Sverige är inte digitalt delaktiga. Katrineholms kommun vill minska den digitala klyftan och arbetar därför med att få fler delaktiga. Det är en demokratifråga att ha möjlighet att kunna ta del av information och använda digitala tjänster.


Bakgrund

Under åren 20112013 var Katrineholms kommun med i det nationella projektet Digidel2013. Projektet hade som mål att göra fler människor digitalt delaktiga. Efter projektets slut i december 2013 beslutade Katrineholms kommun att fortsätta detta arbete långsiktigt. 

I Katrineholms kommunplan 20152018 står det att "den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar".

Katrineholms kommunplan 20152018

Mål

Målet är att få fler kommuninvånare och kommunanställda digitalt delaktiga.

Katrineholms kommun vill:

  • Öka förutsättningarna för att våra medborgare ska kunna ta del av det digitala samhället med välfärdstjänster, information och service via nätet.
  • Öka de digitala kunskaperna hos våra kommunanställda för att öka den inre produktiviteten.
  • Öka kunskaperna om digitala verktyg som kan skapa förutsättningar för bland annat individanpassad utbildning.

Hur jobbar vi?

Vi har organiserat oss i en styrgrupp och en arbetsgrupp.

  • Styrgruppen arbetar med övergripande frågor och träffas ungefär fyra gånger per år.  
  • Arbetsgruppen planerar och genomför olika aktiviteter och träffas regelbundet, ungefär en gång i månaden. Arbetsgruppen har representanter från alla förvaltningar.

Vi ser det som en styrka att hela kommunen arbetar tillsammans med detta. Olika förvaltningar har olika målgrupper och bidrar därmed på olika sätt i arbetet. 

Vad gör vi?

Här är några exempel på aktiviteter som vi har erbjudit och erbjuder våra medborgare och medarbetare:

  • Datorhandledningar 
  • Digitala veckor med olika digitala aktiviteter
  • Föreläsningar
  • Internutbildningar

 

Vill du veta mer?

På Sveriges kommuner och landstings webbplats kan du få veta mer om digital delaktighet. 

Sveriges kommuner och landstings webbplats

Där kan du bland annat hitta en inspirationsbok om digital delaktighetI boken är Katrineholms kommun med som ett exempel på hur vi jobbar med digital delaktighet. 

Digital delaktighet – en inspirationsbok

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Webbredaktör Camilla Lindgren
Telefon: 0150-57629
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*