17 september 2015

PRESSMEDDELANDE: Nattinsatserna uteblev

En brukare blev utan nattlig tillsyn under 14 dagar. Vård- och omsorgsnämnden kommer att behandla denna händelse enligt Lex Sarah vid nästa sammanträde torsdagen den 24 september, 2015.

Brukaren skulle få nattillsyn, men insatsen startade inte på utsatt datum. Detta medförde att hen under 14 dagar inte fick någon tillsyn nattetid.

Orsaken till att händelsen inträffade beror på bristande rutiner för hur nattpatrullen tar emot information om nya brukare.

I samband med en liknande händelse har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit en rad åtgärder för att detta inte ska hända igen. Den aktuella händelsen inträffade innan dessa åtgärder förts in i verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att det inträffade är ett missförhållande enligt Lex Sarah och att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen.

För mer information kontakta:

Eva Hersler
Chef för myndighets- och specialistavdelningen, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 0150-568 21

Fakta om Lex Sarah

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om Lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

All personal som är anställd inom kommunens äldre – och handikappomsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*