28 maj 2015

Inga insatser på natten

En brukare har blivit utan insatser under nattetid efter att hen återvänt hem från sjukhus. Händelsen kommer att behandlas enligt Lex Sarah vid Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde torsdagen den 4 juni, 2015.

När brukaren återvände hem efter vistelse på sjukhus fick hen ingen hjälp på natten. Orsaken till att händelsen beror på brister i dokumentationen och på bristande rutiner för hur nattpatrullen ska få information om att brukaren kommit hem. Brukaren har fått hjälp av hemtjänsten under dagtid.

För att detta inte ska hända igen har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit en rad åtgärder.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att det inträffade är ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

För mer information kontakta:

Britt-Marie Svedenberg
Chef för utföraravdelningen
Telefon 0150-569 34 

 

Fakta om Lex Sarah

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om Lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

All personal som är anställd inom kommunens äldre – och handikappomsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*