19 februari 2015

Brukare avvek från boende och ofredande på boende

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde torsdagen den 26 februari, 2015 kommer två händelser enligt Lex Sara att behandlas.

Brukare avvek från boende

Den första händelsen handlar om att en brukare avvek från ett demensboende och att personalen tvingade brukaren att återvända mot sin vilja. För att detta inte ska hända igen har vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit en rad åtgärder. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att det inträffade är ett missförhållande enligt Lex Sarah.

Ofredande på boende

Den andra händelsen handlar om att en brukare blev ofredad av en annan boende. Brukaren blev skrämd och flera åtgärder vidtogs för att brukaren skulle känna sig trygg igen. Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort ytterligare åtgärder för att förhindra och förebygga att detta händer igen.

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att det inträffade utgör risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

För mer information kontakta:

Eva Hersler, Chef för myndighets- och specialistavdelningen, telefon 0150-568 21, tillgänglig fredagen 20 februari

Per Enarsson, Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen, telefon 0150-578 20,tillgänglig torsdagen 19 februari

Fakta om Lex Sarah

Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Syftet är vidare att bidra till att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden. Ett missförhållande är en handling som utförts såväl som en handling som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Regler om Lex Sarah finns dels i socialtjänstlagen dels i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

All personal som är anställd inom kommunens äldre – och handikappomsorg, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av kommunen ska rapportera missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande. Alla rapporter ska utredas, åtgärdas och avslutas med ett beslut eller ett ställningstagande. Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*